Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 21/04.11.2015

Σ.Δ. 21/04.11.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/4.11.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΠΛΡ - 0821018Α5873/27.12.2012 για το Έργο: «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”».
- Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της πιο πάνω Σύμβασης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης με αριθ. ΔΠΛΡ - 0821018Α5873/27.12.2012. 
 
 
Θέμα: Συμβάσεις με αριθ. ΔΥΠΟΡ-2020062/22.03.2012 και ΔΥΠΟΡ-2020063/08.06.2012 με τις εταιρείες «GMC A.B.E.E.» και «ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.» αντιστοίχως, για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων ταινιοδρόμων των Ορυχείων.
- Επέκταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη μερική ενεργοποίηση της ΟPTION, ήτοι, την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των Συμβάσεων ΔΥΠΟΡ-2020062/22.03.2012, με τον Οίκο «GMC A.B.E.E.» και ΔΥΠΟΡ-2020063/08.06.2012, με τον Οίκο «ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.», κατά δύο (2) έτη, έως την κάλυψη του 100% του αρχικού συμβατικού τιμήματος ή των 2 ετών (ό,τι συμβεί πρώτο) αφαιρώντας τις προβλέψεις περί ελαχίστης κάλυψης του 70% αυτού. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 611408/23.7.2014 για την προμήθεια γράσων.
- Eπικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-611408/23.7.2014 και την ανάθεση της προμήθειας 778.290 κιλών των υπόψη γράσων στους μειοδότες Οίκους «ELVIGRO A.B.E.E.» και «SLIDER A.E.B.E.». 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ – 600502/11.05.2015, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών εκσκαπτικών μηχανημάτων DAEWOO κατασκευής του Οίκου DOOSAN INFRACORE S.A. (πρώην DAEWOO).
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ – 600502/11.05.2015, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών εκσκαπτικών μηχανημάτων DAEWOO κατασκευής του Οίκου DOOSAN INFRACORE S.A. (πρώην DAEWOO), μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 1.900.000,00 Ευρώ στον Οίκο «ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή. 
 
 

                                                         --------------------------------- 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ