Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 20/31.10.2012

Σ.Δ. 20/31.10.2012


20η/31.10.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Καταγγελία μίσθωσης και απόδοση του ακινήτου, επί των οδών Σπερχειάδος - 1 - και Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - 4 - στο Περιστέρι και μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πάππου – 17 - στο Περιστέρι.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τα εξής:
α) Την καταγγελία μίσθωσης και την απόδοση του ακινήτου επί των οδών, Σπερχειάδος – 1 - και Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - 4 - στο Περιστέρι, επιφανείας ισογείου 140 Μ2, με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφανείας 1.483 Μ2, για το οποίο καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα 12.587,28 Ευρώ και
β) Τη μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πάππου – 17 – στο Περιστέρι, επιφανείας ισογείου αποθηκευτικού χώρου 1.415 Μ2, με επιπλέον ακάλυπτο χώρο 1.350 Μ2, με μηνιαίο μίσθωμα 6.500 Ευρώ. 


Θέμα: Συμβάσεις αριθ., ΔΠΛΡ – 548/30.8.2011, ΔΠΛΡ – 485 Συμπλήρωμα Αριθ. 1/30.4.2012, συμβάσεις ΔΠΛΡ – 571/30.4.2012 και ΔΠΛΡ – 576/23.7.2012. - Υποκατάσταση της εταιρείας «ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία «ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ» στις πιο πάνω συμβάσεις.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την υποκατάσταση της εταιρείας «ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ» από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία «ORACLE ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ», με ταυτόχρονη εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμβάσεις αριθ., ΔΠΛΡ – 548/30.8.2011, ΔΠΛΡ – 485 Συμπλήρωμα Αριθ. 1/30.4.2012, ΔΠΛΡ – 571/30.4.2012 και ΔΠΛΡ – 576/23.7.2012 καθώς και την έκδοση Συμπληρωματικών Συμβάσεων αυτών, χωρίς οικονομικές συνέπειες για τη ΔΕΗ Α.Ε. και με δεδομένο ότι η νέα εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που είχε η εταιρεία «ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ».
Οι λοιποί όροι των ανωτέρω συμβάσεων παραμένουν ως έχουν. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΣΑΕ – 1/2012 για την ανάθεση του Έργου: «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΣΑΕ – 1/2012 και ανέθεσε την εκτέλεση του Έργου: «Προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής οικονομικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα και με τις Ρυθμιστικές Απαιτήσεις, και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”» στον Οίκο Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, έναντι συνολικού τιμήματος 4.202.455,69 Ευρώ. 


Θέμα: Παρακατάθεση αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ΟΑ9 έκτασης των κτηματικών περιοχών Αναργύρων – Βαλτονέρων και Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την A’ τμηματική παρακατάθεση αποζημίωσης με προσωρινή τιμή μονάδος δαπάνης 6.584.269,42 Ευρώ για την αναγκαστική απαλλοτρίωση OA9 έκτασης 928.374,86 τ.μ. στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Κοινότητων Aναργύρων-Βαλτονέρων και Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Αμυνταίου και την καταβολή του αναλογούντος Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων της Α’ τμηματικής παρακατάθεσης της ως άνω έκτασης της ΟΑ9 απαλλοτρίωσης, που θα προσδιορισθεί από την αρμόδια ΔΟΥ και ανέρχεται περίπου σε ποσοστό 4,5%. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2012.001/ΛΚΔΜ, με Ανάδοχο την εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΤΕ, για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, μεταφορά και απόθεση 14.350 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική εκσκαφή με αρχαιολογική διερεύνηση 32.150 m3 στ. αγόνων υλικών σε περιοχή σωστικής ανασκαφής στο Ορυχείο Αμυνταίου σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».
Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού της σύμβασης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του Έργου: «Εκσκαφή, μεταφορά και απόθεση 14.350 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική εκσκαφή με αρχαιολογική διερεύνηση 32.150 m3 στ. αγόνων υλικών σε περιοχή σωστικής ανασκαφής στο Ορυχείο Αμυνταίου σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», κατά 1.609.183,13 Ευρώ, δηλαδή κατά ποσοστό 50% και τη χρονική παράταση του Έργου κατά 30 ημέρες. 


Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Αεριοστροβίλων (Α/Σ) της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) IV του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε, στα πλαίσια της Μακροχρόνιας Σύμβασης Προμήθειας ανταλλακτικών Νο 1560/5.5.2004, τη σύναψη της έκτης ετήσιας σύμβασης με τον Οίκο GE Energy Parts, Inc., αξίας 67.267,34 Ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Αεριοστροβίλων της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Νο IV του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Μακροχρόνιας Σύμβασης. Θέμα: Ανοιχτός μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ – 1210488 για την εκτέλεση του Έργου: «Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης (Υ.Π.) των ΑΗΣ Καρδιάς, Αμυνταίου – Φιλώτα και Μελίτης».
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ – 1210488 και την ανάθεση του Έργου: «Επισκευές βλαβών τμημάτων Υψηλής Πίεσης (Υ.Π.) των ΑΗΣ Καρδιάς, Αμυνταίου – Φιλώτα και Μελίτης» στη μειοδότρια εταιρεία SOLERGON ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 914.357,38 Ευρώ, και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. ΔΥΠΠ – 1210488.                                    -----------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.