Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 20/15.10.2015

Σ.Δ. 20/15.10.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/15.10.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.024/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,10 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2015.024/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 4,10 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 4.248.400 Ευρώ.

Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΟΡ-2010071/16.8.2011 για την κατασκευή μεταλλικών πλαισίων ταινιοδρόμων με την Κοινοπραξία «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. – Θ. ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Ε.».

- Έγκριση αποτελεσμάτων Φιλικού Διακανονισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την έγκριση του αποτελέσματος του Φιλικού Διακανονισμού και την τελική καταβολή από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση του ποσού των 27.207,85 Ευρώ.

Θέμα: Πρόσκτηση ιστορικού αρχειακού υλικού με αγορά για το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την πρόσκτηση ιστορικού Αρχειακού υλικού (Ιδιωτικό Αρχείο) με αγορά για το Ιστορικό Αρχείο της ΔΕΗ.

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 9530031/20.3.2014 με την εταιρεία «MAS A.E.» για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση συστήματος προστασιών ελέγχου και λειτουργίας τριών (3) Μονάδων Sulzer 9RTAF58 στους ΑΣΠ Λέσβου (1 Η/Ζ) και Χίου (2 Η/Ζ) και δύο (2) Μονάδων Sulzer 6RTAF58 στους ΑΣΠ Πάρου και Σύρου».

- Αύξηση συμβατικού τιμήματος και παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου της εν λόγω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ, παρ. 17.1.5 την αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 110.000,00 Ευρώ και την αύξηση του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά 233 ημερολογιακές ημέρες του έργου της Σύμβασης: «Αναβάθμιση συστήματος προστασιών ελέγχου και λειτουργίας τριών (3) Μονάδων Sulzer 9RTAF58 στους ΑΣΠ Λέσβου (1Η/Ζ) και Χίου (2 Η/Ζ) και δύο (2) Μονάδων Sulzer 6RTAF58 στους ΑΣΠ Πάρου και Σύρου».

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ