Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 20/21.11.2016

Σ.Δ. 20/21.11.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/21.11.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ/5258138 με την εταιρεία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΛΚΔΜ».

- Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας περάτωσης του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης της Σύμβασης ΔΚΥΟΡ/5258138 κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την 2.2.2017, χωρίς την υπαιτιότητα του Αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση του τιμήματος της Σύμβασης ή άλλη αποζημίωση οιασδήποτε μορφής. 

                                              ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2016.004/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,74 x 106 Μ3 στ. κοιτάσματος από τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε4, Ε5 & Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 3,74 x 106 Μ3 στ. κοιτάσματος από τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε4, Ε5 & Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην  1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 2016.004/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 2.888.197,50 Ευρώ.

                                              ---------------------------------------------------------------

Θέμα: ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ - Χρηματοδότηση ανόρυξης δεύτερης υδρευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς, του Δήμου Δεσκάτης Νομού Γρεβενών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή του ποσού των 10.000 Ευρώ (δέκα χιλιάδων Ευρώ) προς τον Δήμο Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών, για τη χρηματοδότηση του κόστους εκπόνησης της Μελέτης και έκδοσης των απαραίτητων αδειών για την ανόρυξη δεύτερης υδρευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς του ως άνω Δήμου. 
Η καταβολή του ποσού θα γίνει στο Δήμο Δεσκάτης μετά την έγκριση αρμοδίως της υπόψη Μελέτης και την έκδοση των απαραίτητων αδειών. 

                                             ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600601/24.05.2016  για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων CATERPILLAR, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ-600601/24.05.2016 και την ανάθεση της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών CATERPILLAR, κατασκευής του Οίκου CATERPILLAR, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 3.000.000,00 Ευρώ, στον Οίκο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.  

                                               ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52616011/06.06.2016 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) στερεών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο από τους ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε.
 
-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση των υπόψη υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας και την ανάθεση στην εταιρεία «POLYECO A.E.» της ελεγχόμενης διάθεσης στερεών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων ρυπασμένων με καύσιμο, έναντι συνολικού τιμήματος 1.798.860,00 Ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Πωλητή (ΔΕΗ Α.Ε.).   

                                               ---------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.