Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 2/07.02.2017

Σ.Δ. 2/07.02.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/7.2.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΠΑΝ 9540013/17.09.2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη – Κατασκευή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων ατμοπαραγωγής στον ΑΣΠ Θήρας».  
- Αύξηση του συμβατικού τιμήματος και παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του πιο πάνω έργου. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του Συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης 9540013/17.09.2014 και του χρόνου περάτωσης του έργου έως 05.10.2015.

                                                           ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904273 για την προμήθεια υδρασβέστου στους ΑΗΣ Νοτίου Συστήματος (ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’, ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ). 
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε: 

1. τη μερική επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904273 με μείωση κατά 30%, ήτοι περίπου επτά (7) μήνες, του προβλεπόμενου συνολικού συμβατικού χρόνου και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 4.151 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ – ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’, ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ για δεκαεπτά (17) μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας 398.895,00 Ευρώ. 

2. Τη ματαίωση ανάθεσης της υπόλοιπης αιτούμενης ενδεικτικής ποσότητας των 1.779 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, λόγω μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος.

                                                            ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904274/03.11.2016 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος (ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΙΤΗΣ).
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε: 

1. Τη μερική επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904274/03.11.2016 με μείωση κατά 30%, ήτοι περίπου επτά (7) μήνες, του προβλεπόμενου συνολικού συμβατικού χρόνου και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 12.824 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΉ Cao Hellas – ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΙΤΗΣ, για δεκαεπτά (17) μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 1.318.307,20 Ευρώ.  

2. Τη ματαίωση ανάθεσης της υπόλοιπης αιτούμενης ενδεικτικής ποσότητας των 5.496 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, λόγω μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος.

                                                           ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601509/18.02.2016 για την προμήθεια πινάκων κυψελών Μ.Τ. 
- Κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-601509/18.02.2016, στον τεχνικά αποδεκτό Οίκο «ΑΡΓ. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ», με συνολικό τίμημα ανάθεσης 609.481,50 Ευρώ, για παράδοση των υλικών ελεύθερα στην αποθήκη 1100 της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΛΚΔΜ. 

                                                             ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602505/26.02.2016 για την προμήθεια πείρων και κυλινδρικών δακτυλιδιών πέδιλων ερπυστριών και κάδων μηχανημάτων για τις ανάγκες των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και ΛΚΜ.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού ΔΥΠ-602505/26.02.2016, συνολικής αξίας 109.371,50 Ευρώ και την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών του, στους μειοδότες Οίκους «ΕΛΥΝ ΑΒΕΕ», «ΑΡΤΕΜΗ ΑΕΜΕΒΕΜ», και «Friessische Verschleisstechnik GmbH», έναντι συνολικού τιμήματος 676.822,07 Ευρώ.  

                                                              ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Επίλυση Διαφωνίας με την ασφαλιστική εταιρεία HDI–Gerling Hellas κατόπιν φιλικών διαπραγματεύσεων.
- Έγκριση αποτελέσματος Φιλικού Διακανονισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την εισήγηση της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ/1017/1.2.2017) αποδοχής αποτελέσματος Φιλικού Διακανονισμού για επίλυση διαφωνίας με την ασφαλιστική  εταιρεία HDI–Gerling Hellas και οριστική διευθέτηση των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων.

                                                              ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τη διενέργεια των εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ, κατά τη διετία 2017 - 2018, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. για τη διενέργεια των εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2018.

                                                              ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ