Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 17/20.09.2016

Σ.Δ. 17/20.09.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/20.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ – Αποζημίωση του Τ.Ο.Ε.Β. Καρπερού – Δήμητρας που αφορά στο τμήμα του αρδευτικού δικτύου που κατακλύσθηκε από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αποζημίωση του Τ.Ο.Ε.Β. Καρπερού – Δήμητρας, για το τμήμα του αρδευτικού δικτύου που ευρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια Τ.Κ. Δήμητρας στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης και κατακλύσθηκε από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και την αποκατάσταση του θιγόμενου αρδευτικού δικτύου και προσπελάσεων, με το ποσό των 150.000 Ευρώ προς πλήρη, οριστική, ανεπιφύλακτη και ολοσχερή εξόφληση όλων των απαιτήσεών του για το θέμα αυτό προς τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και το συμψηφισμό του ποσού αυτού, βάσει του αιτήματος του Τ.Ο.Ε.Β. Καρπερού – Δήμητρας, στο Διακανονισμό Οφειλής του Τ.Ο.Ε.Β. προς τη ΔΕΗ Α.Ε. από λογαριασμούς ρεύματος για τις παροχές με αριθμούς 888120087020 και 888120088021. 

                                                                                     ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1274 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1274 και την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα» στη μειοδότρια εταιρεία «SANIKO METAL L.T.D.», έναντι συνολικού τιμήματος 720.068,95 σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1274 και την προσφορά της.

                                                                                     ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.202/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Νέος Εργοταξιακός Δρόμος Συνεργεία Diesel – Διασταύρωση ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V»
-  Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του ως άνω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε για τη Σύμβαση 2015.202/ΛΚΔΜ του Έργου: «Νέος Εργοταξιακός Δρόμος Συνεργεία Diesel – Διασταύρωση ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» :

1. Tην επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης κατά 243.816,77 Ευρώ (διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά), δηλαδή κατά 33,11%, ανερχόμενης έτσι της συνολικής δαπάνης της Σύμβασης σε 980.156.94 Ευρώ (εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).

2. Τη χρονική παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως τις 06.07.2016, δηλαδή κατά 130 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες, ή συνολική διάρκεια του έργου 205 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς άλλες απαιτήσεις του Αναδόχου.

                                                                                   ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2014.231/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας, στην περιοχή της Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης των Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου».
- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης 2014.231/ΛΚΔΜ του Έργου: «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας, στην περιοχή της Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης των Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου» κατά 498.075,88 Ευρώ (τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά), δηλαδή κατά 26,33%, ανερχόμενης έτσι της συνολικής δαπάνης της Σύμβασης σε 2.390.000,00 Ευρώ (δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ).

                                                                                   ---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.