Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/06.09.2016

Σ.Δ. 16/06.09.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/6.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.024/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,1 x 106  m3 λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής». 

- Απομείωση συμβατικών ρυθμών και χρονική παράταση του ως άνω Έργου. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την απομείωση των νέων μηνιαίων συμβατικών ρυθμών του Β’ τριμήνου 2016 κατά 50% και τη χρονική παράταση του ως άνω Έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, με νέα ημερομηνία πέρατος τη 25.09.2016. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.350/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Επαναπεριέλιξη και επισκευή του πυρήνα σε εξαπολικούς στάτες των 6 KV, από ασύγχρονους δακτυλιοφόρους ηλεκτροκινητήρες των Ορυχείων του ΛΚΔΜ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Επαναπεριέλιξη και επισκευή του πυρήνα σε εξαπολικούς στάτες των 6 KV, από ασύγχρονους δακτυλιοφόρους ηλεκτροκινητήρες των Ορυχείων του ΛΚΔΜ» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2015.350/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 667.012,15 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.033/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,50 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση Έργου: «Διακίνηση 3,50 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των Βορειοδυτικών πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής» της Διακήρυξης 2015.033/ΛΚΔΜ στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 2.652.500 Ευρώ.


Θέμα: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην υποβολή πρότασης για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON του ερευνητικού έργου LAND2BIO. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην υποβολή πρότασης για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON του ερευνητικού έργου LAND2BIO που θα διερευνήσει την  παραγωγή βιομάζας σε εκτάσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμβατικές καλλιέργειες και στη συνέχεια την μετατροπή της σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω διύλισης.  


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. Ζ200 1200026604/27.04.2016 για την προμήθεια γαλακτώματος (Μη εκρηγνυόμενου Μητρικού Διαλύματος), για την κάλυψη αναγκών της ΔΕ-ΛΚΔΜ/Κ.ΟΝΠ για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας γαλακτώματος (Μη εκρηγνυόμενου Μητρικού Διαλύματος) στην τυπικά και τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «EXTRACO S.A», έναντι συνολικού τιμήματος 823.500,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 599 για την εκτέλεση του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.  

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 599 για την εκτέλεση του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ» στην Εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ», έναντι τιμήματος 595.579,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-615515/16.11.2015, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, για ένα έτος, των εγκαταστάσεων των ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ, που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα (Κως, Κάρπαθος, Κάλυμνος), στις Κυκλάδες (Σύρος, Μήλος, Θήρα, Πάρος, Μύκονος) και στο Β. Αιγαίο (Χίος, Σάμος, Σκύρος).    

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της φύλαξης των εγκαταστάσεων των ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ στην τυπικά και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «CRONOS SECURITY EΠE», αντί συνολικού τιμήματος 657.905,77 Ευρώ και αναλυτικά ως εξής:

Περιοχή Δωδεκανήσου (ΑΣΠ Κω, Καρπάθου και Καλύμνου), έναντι συνολικού τιμήματος, για δώδεκα (12) μήνες, 175.625,77 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-615515 και την προσφορά της εν λόγω εταιρείας. 

Περιοχή Κυκλάδων (ΑΣΠ Σύρου, Μήλου, Θήρας, Πάρου και Μυκόνου), έναντι συνολικού τιμήματος, για δώδεκα (12) μήνες, 299.400,00 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-615515 και την προσφορά της εν λόγω εταιρείας.

Περιοχή Β. Αιγαίου (ΑΣΠ Χίου, Σάμου και ΤΣΠ Σκύρου), έναντι συνολικού τιμήματος, για δώδεκα (12) μήνες, 182.880,00 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-615515 και την προσφορά της εν λόγω εταιρείας.

Θέμα: Λύση της υφιστάμενης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Πάππου 17 στην Αθήνα και σύναψη νέας μίσθωσης του ιδίου μετά του ομόρου ακινήτου, επί της οδού Πάππου 19, για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών της ΔΥΣ στην Αθήνα. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη λύση της υφιστάμενης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Πάππου 17 στην Αθήνα και τη σύναψη νέας μίσθωσης χώρων των όμορων ακινήτων επί της οδού Πάππου 17-19 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 2.915 Μ2 με ακάλυπτο χώρο 1.350 Μ2 και με μηνιαίο μίσθωμα 8.200 Ευρώ, εκτός των δύο (2) πρώτων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού που θα ανέρχεται στο ποσό των 6.500 Ευρώ, για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης στην Αθήνα.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 50115/19.4.2016 για την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΣ/50115/19.4.2016 και την ανάθεση του έργου της φύλαξης κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» Μ.Ε.Π.Ε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.