Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 15/26.07.2012

Σ.Δ. 15/26.07.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/26.7.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ – 904204/14.6.2012 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904204 και ανέθεσε την προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 28.110 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, με εγγυημένο ρυθμό παραδόσεων έως 1.600 ΜΤ ανά μήνα, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΙΤΗΣ, για δύο (2) χρόνια, ήτοι, από 01/7/2012 έως 30/6/2014, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Cao Hellas – ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 2.782.890 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΠΛΡ-8540381/24.6.2003 και Συμπληρώματα Νο 1 και Νο 2 αυτής για τη μίσθωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανανέωση της Σύμβασης ΔΠΛΡ-8540381/24.6.2003 και των συμπληρωμάτων αυτής Νο 1 και Νο 2 με την εταιρεία Microsoft Ireland Operations LTD, για τη μίσθωση των αδειών χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ Α.Ε. και με αναπροσαρμογή των ποσοτήτων αυτών.
Η ανανέωση είναι τριετής, για το διάστημα από 24.6.2012 έως 23.6.2015, έναντι συνολικής σταθερής δαπάνης που θα ανέλθει για τη ΔΕΗ Α.Ε. στο ποσών των 2.324.589,24 Ευρώ (828.535,28 Ευρώ για το 1ο έτος + 893.438,68 Ευρώ για το 2ο έτος + 602.615,28 Ευρώ για το 3ο έτος). Η αναφερόμενη δαπάνη δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. διότι πρόκειται περί Σύμβασης με αλλοδαπή εταιρεία. 

                                          -----------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ