Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 15/25.08.0215

Σ.Δ. 15/25.08.0215


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/25.8.2015ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

Θέμα:
Συμβάσεις 2211103, 2211104, 2211105, 2211106 και 2211107 για την Ανακαίνιση – Διαμόρφωση των Καταστημάτων της ΓΔ/Ε.
- Παράταση και τροποποίηση των πιο πάνω Συμβάσεων – Καταβολή αποζημίωσης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Ανακαίνισης – Διαμόρφωσης των Καταστημάτων Πωλήσεων της ΓΔ/Ε η ΔΥΣ ενέκρινε, κατόπιν διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, την ανάθεση των παρακάτω Συμβάσεων:

1. Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Καταστημάτων ΚΠΑ / Σύμβαση 2211103 / Ανάδοχος Δίολκος ΑΤΕ / 15 Καταστήματα / Συμβατικό τίμημα 2.794.717,75 Ευρώ.

2. Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Καταστημάτων ΚΠΜΘ / Σύμβαση 2211104 / Ανάδοχος Διάσταση ΑΕ / 21 Καταστήματα / Συμβατικό τίμημα 2.864.759,51 Ευρώ.

3. Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Καταστημάτων ΚΠΠΗ / Σύμβαση 2211107 / Aνάδοχος Δομοτεχνική ΑΕ / 16 Καταστήματα / Συμβατικό τίμημα 2.572.328,42 Ευρώ.

4. Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Καταστημάτων ΚΠΝ / Σύμβαση 2211105 / Ανάδοχος Δομοτεχνική ΑΕ / 9 Καταστήματα / Συμβατικό τίμημα 1.833.648,44 Ευρώ.

5. Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Καταστημάτων ΚΠΚΕ / Σύμβαση 2211106 / Ανάδοχος Δομοτεχνική ΑΕ / 11 καταστήματα / Συμβατικό τίμημα 2.055.701,21 Ευρώ. 
 
Στις ανωτέρω Συμβάσεις προβλέπεται ότι στις Αναδόχους Εταιρείες θα δίνεται προς κατασκευή 1 Κατάστημα / Μήνα / Σύμβαση.

Ο ανωτέρω όρος δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί με επακόλουθο, κατά το χρόνο λήξης του να υπάρχει σημαντικού ύψους ανεκτέλεστο αντικείμενο.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης, προκειμένου να συνεχιστεί το ανωτέρω πρόγραμμα Ανακαίνισης – Διαμόρφωσης των Καταστημάτων, ενέκρινε:

1. Την υπογραφή Συμπληρωματικών Συμβάσεων με τις ανωτέρω εταιρείες.
2. Την καταβολή ποσού ύψους 448.142,13 Ευρώ, ως αποζημίωση, που καλύπτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες και επιβαρύνσεις τους στις εταιρείες «Δίολκο ΑΤΕ», «Διάσταση ΑΕ» & «Δομοτεχνική ΑΕ».                                                            --------------------------------- 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ