Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 14/17.07.2012

Σ.Δ. 14/17.07.2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/17.7.2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 621116/17.1.2012, για την προμήθεια θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/2007.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη μείωση, σε εφαρμογή του άρθρου 18 «ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ» του τεύχους των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης, της υπό προμήθεια ποσότητας θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/2007, του Διαγωνισμού αριθ. 621116/17.1.2012, κατά 30%, ήτοι κατά 30.000.000 τεμάχια και επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. 621116/17.1.2012 και την ανάθεση της προμήθειας των 70.000.000 τεμ. θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/2007 στον Οίκο ΙΝFΟRΜ Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ στη τιμή των 12,79 Ευρώ/χιλιάδα φακέλων και έναντι συνολικού τιμήματος 895.300 Ευρώ.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-201103/14.10.2011 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μειωτήρες Flender.
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ – 201103/14.10.2011, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μειωτήρες Flender, μέσω της υπογραφής Σύμβασης πενταετούς διάρκειας συνολικής αξίας 1.600.000 Ευρώ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου Σύμβασης.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200107/12.12.2011 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής του Οίκου LIEBHERR.
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ–200107/12.12.2011, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής του Οίκου LIEBHERR, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς διάρκειας συνολικής αξίας 2.150.000 Ευρώ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης στη Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-904200/19.4.2012 για την προμήθεια Ασβεστόλιθου στους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και Β’.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904200 και ανέθεσε στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε την προμήθεια Ασβεστόλιθου για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ & Β΄ για ένα (1) έτος, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 3.228.000 Ευρώ, ως εξής:
 
► ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Ενδεικτική ποσότητα 200.000 ΜΤ Ασβεστόλιθου στην τιμή των 6,50 Ευρώ/ΜΤ για παράδοση στις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ & Β΄, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 1.300.000 Ευρώ.

► ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

• Ενδεικτική ποσότητα 150.000 ΜΤ Ασβεστόλιθου στην τιμή των 6,60 Ευρώ/ΜΤ για παράδοση στον ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ και

• Ενδεικτική ποσότητα 140.000 ΜΤ ασβεστόλιθου στη τιμή των 6,70 Ευρώ/ΜΤ για παράδοση στον ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄ αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 1.928.000 Ευρώ.

                             -----------------------------------------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ