Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 13/28.05.2014

Σ.Δ. 13/28.05.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/ 28.5.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

Θέμα:
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2013.010/ΛΚΔΜ για την ανάθεση του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δαπέδων εκσκαφέων και αποθετών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου με πέντε (5) προωθητές γαιών D9».
- Μερική ανάθεση του Έργου του πιο πάνω Διαγωνισμού για ένα (1) γαιοπροωθητή.
- Μερική ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού για τέσσερις (4) γαιοπροωθητές.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε:
1. Τη μερική ανάθεση του πιο πάνω Έργου στον ανάδοχο ΑΓΓΕΛΟ ΚΕΧΑΓΙΑ για ένα (1) προωθητή γαιών (ΜΕ 55486) με τιμή μονάδος 63,994 Ευρώ/ώρα και ποσό ανάθεσης: 287.973 Ευρώ με δυνατότητα αυξομείωσης του συμβατικού αντικειμένου από -30% έως +30% με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου εκτιμάται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και μέχρι της συμπλήρωσης 4.500 ωρών εργασίας. Αν, σε περίπτωση λήξης του 18μηνου, δεν έχει εξαντληθεί ο Συμβατικός Προϋπολογισμός είναι δυνατόν κατά την κρίση της Επιχείρησης η Σύμβαση να παραταθεί προκειμένου να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες ώρες εργασίας.

2. Τη μερική ματαίωση του Διαγωνισμού για:
Τέσσερις (4) γαιοπροωθητές ύψους 1.710.000 Ευρώ. 


Θέμα: Έγκριση Καταβολής στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δαπάνης για την Παροχή Υπηρεσιών: «Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Παραλλαγών υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και 400 kV στο χώρο ανάπτυξης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Καρδιάς ΛΚΔΜ». 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την καταβολή δαπάνης στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συνολικού ύψους 1.237.210 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ για την ως άνω Παροχή Υπηρεσιών και εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή Ορυχείων να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 
 

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ 213131 για τη Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 15 MW, με καύσιμο Diesel, για την κάλυψη φορτίων αιχμής για χρονικό διάστημα τριών μηνών στον ΑΣΠ Θήρας, με την εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT».
- Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για παράταση της διάρκειας μίσθωσης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την παράταση της διάρκειας μίσθωσης Η/Ζ 15 MW από 7.2.2014 μέχρι 24.3.2014, στα πλαίσια της Σύμβασης με αριθ. ΔΥΠ 213131, ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσής της, προκειμένου να καλυφθούν φορτία αιχμής του ΑΣΠ Θήρας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Το προϋπολογιστικό συμβατικό τίμημα της πρόσθετης μίσθωσης ανέρχεται σε 248.024 Ευρώ. 
 

 
 
                                                        ---------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.