Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 12/20.07.2015

Σ.Δ. 12/20.07.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/20.7.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  

Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. 2014.678/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω ανάθεση για 12 οχήματα (Συμβάσεις 2014.678-1 έως 12/ΛΚΔΜ), έναντι συνολικού τιμήματος 1.039.636,80 Ευρώ με δυνατότητα αυξομείωσής του έως -30%,+50%, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.102/ΛΚΔΜ για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή και μερική βαφή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ».
- Κατακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω ανάθεση στην τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «AERO U.S Ltd – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & Η/Μ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Σύμβαση Νο 2015.102/ΛΚΔΜ), έναντι συνολικού τιμήματος 1.086.720,00 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5356305/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση λιγνιτικού κοιτάσματος 1,51 x 106 Μ3 στ. από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 και 3,32 x 106 Μ3 στ. από την περιοχή της εσωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του πιο πάνω Έργου 5356305/2015 στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5356305/2015 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.354.570 Ευρώ. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5356306/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του πιο πάνω Έργου. 
 

Θέμα: Ανάθεση στον «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» του Έργου αποκατάστασης ζημιών και παραλαβής-θέσης υπό τάση του εξοπλισμού του Υποσταθμού 150/15kV Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του ως άνω Έργου στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 686.297,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και χρόνο παράδοσης δυόμιση (2,5) μήνες και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ) να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. 
 

Θέμα: Παραχώρηση του κτιρίου (πρώην Καντίνα) του Οικισμού ΔΕΗ Μεγαλόπολης για την προσωρινή στέγαση της Αρχαιολογικής Συλλογής Μεγαλόπολης.
- Μερική τροποποίηση της με αριθ. 117/3.9.2013 Απόφασης του Συμβουλίου Διεύθυνσης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση της λέσχης προσωπικού (Καντίνα) του οικισμού της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, προς το Δήμο Μεγαλόπολης προκειμένου να στεγαστεί η Αρχαιολογική Συλλογή, από τη ΛΘ’ Εφορία Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ). 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1201 για την Παροχή των Υπηρεσιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα».
- Κατακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1201 και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα», στη μειοδότρια εταιρεία «S.BI.E.E.E. ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ SERVICE & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 720.688,09 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1201. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600401/14.4.2014 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών κατασκευής του εργοστασίου HYUNDAI.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-600401/14.4.2014, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών κατασκευής του εργοστασίου HYUNDAI, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς διάρκειας κατ’ ανώτατο έως 800.000,00 Ευρώ και την ανάθεση στον Οίκο «HELMA A.E.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή. 


Θέμα: Συμβάσεις της ΔΥΛΚΔΜ και των ΑΗΣ της περιοχής Κοζάνης – Πτολεμαΐδας- Φλώρινας για την προμήθεια γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου ομογενοποιημένου πλήρους (3,5% λιπαρά), με τον οίκο «Χ. ΔΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
- Τροποποίηση των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επέκταση κατά έξι (6) μήνες του αντικειμένου των Συμβάσεων του ΛΚΔΜ και των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς, Πτολεμαΐδας, Aμυνταίου – Φιλώτα και Μελίτης, της περιοχής Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Φλώρινας, με τον οίκο «ΔΙΑΦΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε., για την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος, πλήρους (3,5% λιπαρά), συνολικής αξίας ανάθεσης 431.342,00 με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή με αυτή των αρχικών συμβάσεων.
                                                ----------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ