Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 14/19.07.2016

Σ.Δ. 14/19.07.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/19.7.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2016.332/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Εργασίες συγκόλλησης και επισκευής – συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)». 
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες συγκόλλησης και επισκευής – συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΧΑΪΤΑΣ Ν & Χ. Ο.Ε. (ATRAX)», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2016.332/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 763.361,10 Ευρώ.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2016.202/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Νέας Οδικής Σύνδεσης Εγκαταστάσεων ΔΕΗ/ΛΚΔΜ στην Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2016.202/ΛΚΔΜ: «Κατασκευή Νέας Οδικής Σύνδεσης Εγκαταστάσεων ΔΕΗ/ΛΚΔΜ στην Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 542.267,79 Ευρώ.

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΠΑΝ/9540028/30.12.2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Μέσης Τάσης Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας».
-   Αύξηση συμβατικού τιμήματος και παράταση προθεσμίας περάτωσης του ως άνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε: 

- την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΠΑΝ/9540028/30.12.2014 και

- την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών έως 29.11.2015.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310560 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Προστασίας Ατμοστροβίλου της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310560 και την ανάθεση του Έργου : «Μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Προστασίας Ατμοστροβίλου της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄» στη μειοδότρια εταιρεία «SIEMENS S.P.A», με δάνεια εμπειρία της SIEMENS Aktiengesellschaft, έναντι συνολικού τιμήματος 1.689.193,00 Ευρώ, σύμφωνα με την προσφορά της και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1250 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση των υπόψη εργασιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1250 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: ««Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων I-V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» στην Κοινοπραξία «Τ.ΕΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. – ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 659.456,65 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1250.

Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310583 για την εκτέλεση του Έργου: «Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπερθέρμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ. Α/Θ) ατμού Μονάδας ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
- Κατακύρωση του ως άνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310583 και την ανάθεση του Έργου: ««Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπερθέρμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ. Α/Θ) ατμού Μονάδας ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» στη μειοδότρια Εταιρεία «SOLERGON A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 3.538.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310583.

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310585 για την εκτέλεση του Έργου: «Αντικατάσταση αυλών και καμπυλών στους εναλλάκτες καυσαερίων της Μονάδας Νο IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου». 
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310585 και την ανάθεση του Έργου: «Αντικατάσταση αυλών και καμπυλών στους εναλλάκτες καυσαερίων της Μονάδας Νο IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» στη μειοδότρια Εταιρεία «SOLERGON A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.361.952,00 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ- 1310585. 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΣ/60010/10.5.2016, που αφορά τη φύλαξη τριάντα επτά (37) υπηρεσιακών μονάδων της ΔΠΩΛ (καταστήματα & γραφεία) & της ΔΜΕΥ. 
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού 60010/10.5.2016 και την ανάθεση του έργου της φύλαξης τριάντα επτά (37) υπηρεσιακών μονάδων της ΔΠΩΛ (καταστήματα & γραφεία) και της ΔΜΕΥ, στην εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» Μ.Ε.Π.Ε

Θέμα: Χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «NAXOS» για μεταφορά μαζούτ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «NAXOS» για χρονικό διάστημα δύο ετών, για τη μεταφορά μαζούτ προς τους νησιωτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Επιχείρησης.

                                                                                    ---------------------------------------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.