Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 11/30.06.2015

Σ.Δ. 11/30.06.2015


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/30.6.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Πρακτόρευση χρονοναυλωμένων πλοίων (Δ/Ξ) KARPATHOS και NAXOS (ΑΜΟΡΓΟΣ).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της πρακτόρευσης των χρονοναυλωμένων πλοίων KARPATHOS και NAXOS για το χρονικό διάστημα από 24.3.2015 έως και 30.4.2016 στον οίκο «Aegean Agency Shipping and Trading Company S.A.». 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ/904248/9.2.2015 για την προμήθεια Ασβεστόλιθου για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ/904248/9.2.2015 και την ανάθεση της προμήθειας ενδεικτικής ποσότητας 90.000 ΜΤ ασβεστολίθου στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», για κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 574.200,00 Ευρώ. 
 

Θέμα: Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1182 για την παροχή υπηρεσίας: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1182 και την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για την ομάδα Α και Γ στη μειοδότρια εταιρεία «ΤΑΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 427.943,87 Ευρώ και για την ομάδα Β στη μειοδότρια «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΑΙΑ Α.Ε.», έναντι του τιμήματος 290.383,24 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1182.
Συνολική αξία ανάθεσης 718.327,11 Ευρώ.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1153 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ για την Παροχή των Υπηρεσιών: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στα πλαίσια της Γενικής Επιθεώρησης της Στροβιλογεννήτριας Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστή Διαδικασία ΔΥΠΠ-1153 (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ) και την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικών στα πλαίσια της Γενικής Επιθεώρησης της Στροβιλογεννήτριας Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’» στη μειοδότρια εταιρεία « ALSTOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 624.581,00 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1153. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904251/23.3.2015 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-904251/23.3.2015 και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 2.097,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέο σε διάλυμα περιεκτικότητας 46-51% κατά βάρος, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους INTERCHIM AE, ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος της Επιχείρησης, από 1.4.2015 έως 31.3.2016, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 756.970,00 Ευρώ. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2015.001/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Όρυξη διατρημάτων διαμέτρου 6 ½” - 7 7/8” σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών για την κάλυψη αναγκών στο ΟΝΠ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του έργου 2015.001/ΛΚΔΜ: «Όρυξη διατρημάτων διαμέτρου 6 ½” - 7 7/8” σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών για την κάλυψη αναγκών στο ΟΝΠ» σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2015.001/ΛΚΔΜ και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 720.000 Ευρώ. 
 
                                                        ----------------------------------------------- 
 
  
 
 
 
 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ