Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 11/06.05.2014

Σ.Δ. 11/06.05.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/ 6.5.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Θέμα:
Διακήρυξη με αριθ. ΔΜΚΘ – 11135204 για το έργο: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο Συστημάτων Μεταφοράς Θερμικής Ισχύος 45 MWth ανά Μονάδα, από τους ήδη εγκατεστημένους εναλλάκτες καυσαερίων – νερού των Μονάδων Ι και ΙΙ, προς τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα ανάκτησης ενέργειας από τα καυσαέρια των Μονάδων ΙΙΙ και IV για προθέρμανση του συμπυκνώματος στις Μονάδες ΙΙΙ και IV αντίστοιχα».
- ΄Εγκριση αποκλίσεων – έναντι των προβλεπομένων στα Κατευθυντήρια Τεύχη – Εμπορικών ΄Ορων της πιο πάνω Διακήρυξης 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τις αποκλίσεις - έναντι των προβλεπομένων στα Κατευθυντήρια Τεύχη – Εμπορικών ΄Ορων της υπόψη Διακήρυξης. 
 

Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. 2013.668/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Διαβροχή δρόμων και δαπέδων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ με χρήση καταβρεχτήρων».
- Μερική κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση μέρους της υπόψη παροχής υπηρεσίας.
- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού ως προς το υπολειπόμενο μέρος της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη μερική ανάθεση του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 2016.636/ΛΚΔΜ) για 2 καταβρεχτήρες και τη ματαίωσή του για τους υπόλοιπους 23. 
 

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2013.015/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή αρχαιολογικής διερεύνησης 45.000 Μ3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρονακτικά, σε περιοχές σωστικών ανασκαφών στο Ο.Π.Α., μεταφορά και απόθεση των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στο χώρο των ανασκαφών θα καλυφθεί έκταση 5,7 στρεμμάτων περίπου με στέγαστρα τύπου frame tent με δυνατότητα διαδοχικής μετακίνησης, για την προστασία των εργαζομένων και των χώρων εκσκαφής από τις καιρικές συνθήκες».
- Χρονική παράταση του έργου της εν λόγω Σύμβασης. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε τη χρονική παράταση της ημερομηνίας πέρατος του Έργου της Σύμβασης 2013.015/ΛΚΔΜ κατά 35 ημέρες και ορίστηκε νέα ημερομηνία πέρατος εργασιών η 18.12.2013. 


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5346301/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,5 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 5,5 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια Εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346301/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 4.112.944 Ευρώ. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 5336305/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 1,47 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 1,47 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5336305/2013 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 1.067.500 Ευρώ. 
 

Θέμα: Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΟΡ – 202307/24.10.2013 και Συμπληρώματα Νο 1 & Νο 2 αυτού, για την προμήθεια 2.000.000 Kgr νιτρικού αμμωνίου.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισ, την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΟΡ - 202307/24.10.2013, για την προμήθεια 2.000.000 kgr Νιτρικού Αμμωνίου, συνολικής αξίας 928.000 Ευρώ, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο EXTRACO S.A. σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του. 


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΚΠΠ – 0710290 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματων Δειγματοληπτών Καυσίμου στις Μονάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης» με την εταιρεία «SOLERGON Ε.Π.Ε.».
- Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του Έργου της υπόψη Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφάσισε:
α. Την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 19.4.2013, υπό τον όρο ότι ο Ανάδοχος ουδεμία απαίτηση έχει ή θέλει να προβάλλει στο μέλλον από την ρύθμιση αυτή.
β. Τον ορισμό του Διευθυντή ΔΥΠΠ, ή αντικαταστάτη αυτού, όπως υπογράψει το σχετικό Συμπλήρωμα Σύμβασης. 
                                                 --------------------------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.