Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 10/17.05.2016

Σ.Δ. 10/17.05.2016


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/17.5.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Νέα μίσθωση χώρων του ακινήτου επί της οδού Πατησίων 27 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 1.092,18 Μ2, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη νέας μίσθωσης χώρων του ακινήτου επί της οδού Πατησίων 27 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 1.092,18 Μ2, με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 7.613,92 Ευρώ, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602501/31.03.2015 για την προμήθεια χυτών προϊόντων (ράουλα, σάγματα, οδόντες και κοπτικά κάδων εκσκαφέων) του πάγιου εξοπλισμού (εκσκαφείς – αποθέτες) των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού.
- Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠ-602501/31.03.2015, συνολικού τιμήματος 4.481.956,00 Ευρώ και την ανάθεση των υπολοίπων ειδών, στο μειοδότη οίκο «ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 393.300,00 Ευρώ.


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 6211191/13.09.2013 για την Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Η/Ε και Διαχείρισης Κινδύνου (ΠΣΕΗΕ&ΔΚ – ETRM).
- Τροποποίηση και επέκταση του χρονοδιαγράμματος της ως άνω Σύμβασης.
- Προμήθεια διεπαφής (interface) για διασύνδεση με JAO.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε :

1. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

2. Τη δαπάνη κατασκευής της τροποποιημένης διεπαφής για σύνδεση με JAO, ύψους 33.000 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με ισόποση επαύξηση του προϋπολογισμού του Έργου.


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 611521/04.02.2016 για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ).
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ-611521 και την ανάθεση της προμήθειας 1.940.830 κιλών των υπόψη ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους «LPC A.E.», «ELVIGRO A.B.E.E.» και «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.».


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 611522/04.02.2016 για την προμήθεια βιομηχανικών ελαιολιπαντικών.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ-611522 και την ανάθεση της προμήθειας 1.999.794 κιλών των υπόψη ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους «LPC A.E.» και «ELVIGRO A.B.E.E.».


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2014.231/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή της Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης των Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου».
- Διακοπή Εργασιών και Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διακοπή εργασιών κατά εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές ημέρες από 21.10.2015 έως 31.12.2015 και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ημερολογιακές ημέρες από 01.01.2016 έως 30.06.2016 του ως άνω έργου.


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2009.677/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.» για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».
- Αίτημα του Αναδόχου της πιο πάνω Σύμβασης για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού και επίλυση διαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. απέρριψε το ως άνω αίτημα.-


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904268 για προμήθεια Ασβεστολίθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904268 και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 400.000 ΜΤ Ασβεστολίθου στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο «ΝΙΚ. ΧΟΝΤΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ και Β’ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 2.900.000,00 Ευρώ.


Θέμα: Ναύλωση του Δεξαμενοπλοίου «AI GIANNIS».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της ναύλωσης του Δ/Ξ «AI GIANNIS» για την εκτέλεση δύο ταξιδιών για την τροφοδοσία των ΑΗΣ Ρόδου και Λινοπεραμάτων με καύσιμο μαζούτ στον οίκο «Γερακάρι Ναυτική Εταιρεία».
                                                ------------------------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.