Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 10/4.7.2017

Σ.Δ. 10/4.7.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/4.7.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 16 5101 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Εξοπλισμού για την εφεδρική παροχή θερμικής ισχύος από τις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς, στο δίκτυο Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας». 

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του ανωτέρω Διαγωνισμού ΔΜΚΘ – 11 16 5101, λόγω μεταβολής  των αναγκών της  Επιχείρησης 

                                                     ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2016.202/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Νέας Οδικής Σύνδεσης Εγκαταστάσεων ΔΕΗ/ΛΚΔΜ στην Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας», με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.».

- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης 2016.202/ΛΚΔΜ για το ως άνω έργο  κατά 216.880,79 Ευρώ (διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οkτακόσια ογδόντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά), δηλαδή κατά 40,00%, ανερχόμενης έτσι της συνολικής δαπάνης της Σύμβασης σε 759.148,58 Ευρώ (επτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) και τη χρονική παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 126 ημερολογιακές ημέρες ή συνολική διάρκεια του έργου 306 ημερολογιακές ημέρες, έως τις 30.06.2017, χωρίς άλλες απαιτήσεις του Αναδόχου.

                                                    ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Δαπάνες για τη φιλοξενία, σίτιση και επιδότηση ενοικίου των κατοίκων του προς μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, μετά την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου, μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του.  

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τις δαπάνες για τη φιλοξενία, σίτιση και επιδότηση ενοικίου των κατοίκων του προς μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, μετά την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου, μέχρι την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του, οι οποίες εκτιμώνται στο συνολικό ποσό των 466.650 Ευρώ.

                                                     ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ-5259739 για το Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών από τον ΑΔΜΗΕ για την Υποστήριξη Παγίων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων για τα έτη 2015, 2016 και 2017».

- Τροποποίηση του αντικειμένου με συνακόλουθη αύξηση του συμβατικού τιμήματος   της πιο πάνω  σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης με συνακόλουθη αύξηση συμβατικού τιμήματος κατά 106.755,00 Ευρώ.

                                                      ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ