Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/12.01.2017

Σ.Δ. 1/12.01.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/12.1.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης του Συμβουλίου Διεύθυνσης με αριθ. 79/09.06.2016 με αλλαγή των χρονικών προθεσμιών πληρωμής του μηχανήματος εκλεκτικής εξόρυξης λιγνιτικών κοιτασμάτων λεπτών ενστρώσεων τύπου Surface Miner 2500SM του Οίκου Wirtgen. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. τροποποίησε την Απόφαση 79/09.06.2016 και ενέκρινε την αναπροσαρμογή των χρονικών προθεσμιών πληρωμής του μηχανήματος ως ακολούθως: 

● Υπογραφή της Σύμβασης τη δεύτερη εβδομάδα Ιανουαρίου 2017

● Πληρωμή 1ης δόσης ύψους 300.000 Ευρώ την 31.01.2017

● Πληρωμή ΦΠΑ ύψους 600.000 Ευρώ την 20.02.2017

● Πληρωμή 2ης δόσης ύψους 500.000 Ευρώ την 31.03.2017

● Πληρωμή 3ης δόσης ύψους 800.000 Ευρώ την 30.06.2017 και 

● Πληρωμή 4ης δόσης ύψους 900.000 Ευρώ την 31.12.2017

Επιβεβαίωσε την  εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΕ-ΛΚΔΜ και εν απουσία του, στον αναπληρωτή του όπως υπογράψει τη σχετική Σύμβαση με την εταιρεία «HELMA A.E.» σαν αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Οίκου Wirtgen.

                                                         ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ-167/5266704 για την παροχή υπηρεσίας:  «Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Αποθέτη Αγόνων Ορυχείου Κυρίου Πεδίου ΛΚΔΜ», με Ανάδοχο την εταιρεία «ΑΒΒ Α.Ε.».
-  Παράταση Τμηματικών Προθεσμιών Πέρατος των Υπηρεσιών και αποζημίωση Αναδόχου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση των τμηματικών προθεσμιών πέρατος Υπηρεσιών της Σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και τη συνακόλουθη αποζημίωσή του.

                                                       ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-9042611/11.02.2016 για προμήθεια Αλάτων Τρισθενούς Σιδήρου στους ΑΗΣ της Επιχείρησης με τον οίκο «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.».

-  Παράταση διάρκειας ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου διάρκειας ισχύος της σύμβασης ΔΥΠΠ-9042611/11.02.2016, με τον οίκο «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β.  Ε.Π.Ε.», για επιπλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31.03.2017, με αναλογική επαύξηση των αρχικών ενδεικτικών συμβατικών ποσοτήτων κατά 25% και κατ’ επέκταση της αρχικής συνολικής ενδεικτικής συμβατικής αξίας κατά 109.450,70 Ευρώ, με την έκδοση σχετικού Συμπληρώματος.

                                                 ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ