Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ.7.12.09

Σ.Δ.Δ.7.12.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ 7.12.2009Θέμα: Διαγωνισμός 408806/7.10.2008 για την προμήθεια Αποζευκτών 420KV.

Το ΣΔΔ της ΔΕΗ ΑΕ στην συνεδρίαση της 07.12.2009 αποφάσισε να αναθέσει στο μειοδότη οίκο AREVA T&D Ιταλίας, την προμήθεια 202τεμ. Αποζευκτών 420KV, έναντι συνολικού τιμήματος 1.686.734,50 ΕΥΡΩ
Ο εν λόγω εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη αναγκών της ΔΝΕΜ και της ΔΣΜ και για την κάλυψη έργων κατασκευής πυλών ΑΜ/Σ 400KV στα ΚΥΤ Αχαρνών, Λάρυμνας και Λαγκαδά. Στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος ακόμη δύο ελληνικοί οίκοι (ΓΕΝ-ΗΛ ΑΒΕΕ & STALCO SA), ένας ολλανδικός οίκος (HAPAM B.V.) και ένας ιταλικός οίκος (COELME SpA).


Θέμα: Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών του Συμπληρώματος Νο 1/12.08.2009 της Σύμβασης 5016131/17.09.2007 με τον οίκο TRASTIC ENTERPRISES LTD για την προμήθεια φυγοκεντρικών Τσιμεντόστυλων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της επαύξησης (Συμπλήρωμα Νο1) της Σύμβασης 5016131/17.09.2007.


Θέμα : Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού
510902/15.05.2009 για την προμήθεια Μετασχηματιστών Τάσεως -
Εντάσεως.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύου ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθμ. 510902/15.05.2009 για την προμήθεια Μετασχηματιστών Τάσεως - Εντάσεως και την ανάθεση της προμήθειας στους παρακάτω, ανά είδος, μειοδότες Οίκους :
Στον Οίκο T & D POWERSYSTEMS TECHNOLOGY LTD την προμήθεια των ειδών 1,2,4,5,6,7 και 8 , έναντι συνολικού τιμήματος 1.021.920,00 Ευρώ, για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη ΔΔ 109 (ΡΟΥΦ) της ΔΕΗ, επί αυτοκινήτου του.
Στον Οίκο ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SA την προμήθεια του είδους 3, έναντι συνολικού τιμήματος 101.850,00 Ευρώ, για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη ΔΔ 109 (ΡΟΥΦ) της ΔΕΗ, επί αυτοκινήτου του. Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων, ανέρχονται σε 1.123.770,00 Ευρώ. Οι αναθέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθμ. 510902/ 15.05.2009, τις προσφορές των Οίκων και τη μετέπειτα αλληλογραφία.


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 2209102 για την εκτέλεση του έργου "ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΗΣ ΓΔ/Δ". Έγκριση Κατακύρωσης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού 2209102, για την εκτέλεση του έργου "ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΗΣ ΓΔ/Δ" στον 1ο μειοδότη "ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε" με συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (2.466.931,00 €) και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Για την ανέγερση του υπόψη κτιρίου θα τηρηθούν βιοκλιματικές προδιαγραφές.
Θέμα: Έγκριση Έργου κατασκευής κτιρίου της Έδρας Περιοχής Φιλοθέης - Κηφισιάς και Πρακτορείου Χαλανδρίου της ΔΠΑ
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων της Επιχείρησης ενέκρινε το Έργο κατασκευής κτιρίου βιοκλιματικών προδιαγραφών για τη στέγαση της Έδρας Περιοχής Φιλοθέης - Κηφισιάς και του Πρακτορείου Χαλανδρίου της ΔΠΑ, στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί της οδού Καποδιστρίου 2Α στα Σίδερα Χαλανδρίου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4,2 εκ. €.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ