Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ.26.10.09

Σ.Δ.Δ.26.10.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ 26.10.2009


Αριθμός Απόφασης: 90


Θέμα : Επικύρωση των αποτελεσμάτων του κλειστού μειοδοτικού Διαγωνισμού 503904/11.08.2009 για την προμήθεια Αγωγών Χαλκού και ACSR

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων ενέκρινε την επικύρωση των αποτε-λεσμάτων του κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού αριθμ. 503904/11.08.2009 για την προμήθεια Αγωγών Χαλκού και ACSR και την ανάθεση της προμήθειας στους παρακάτω, ανά είδος, τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους:

  • Στον οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ την προμήθεια του είδους 6 της Ομάδας ΣΤ καθώς και του είδους 2 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος 1.592.646,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση των υλικών σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.
  • Στον οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ την προμήθεια του είδους 3 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος 1.272.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για παράδοση του υλικού σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΗ ΑΕ, πάνω σε αυτοκίνητό του.

Η συνολική αξία των παραπάνω αναθέσεων, ανέρχονται σε 2.864.646,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Οι αναθέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 503904/11.08.2009 και τις προσφορές των οίκων.


Αριθμός Απόφασης: 91

Θέμα : Μίσθωση του ακινήτου επί της Λ. Βουλιαγμένης 577 στην Αργυρούπολη.

Περίληψη : Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων με απόφασή του, ενέκρινε τη μίσθωση του ακινήτου, επί της Λ. Βουλιαγμένης 577, στην Αργυρούπολη, για τη συστέγαση των Πρακτορείων Δικτύoυ Αγ. Δημητρίου και Γλυφάδας, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ