Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ. 28.09.09

Σ.Δ.Δ. 28.09.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝΤΗΣ 20ης/28.9.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΑριθμός απόφασης: 79

Θέμα: Ανάθεση του Έργου εκτίμησης της αξίας των εν λειτουργία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΔΕΗ, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε την ανάθεση του Έργου εκτίμησης της αξίας, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009, όλων των εν λειτουργία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΔΕΗ, στην Εταιρία AMERICAN APPRAISAL (HELLAS) Limited, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 390.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ