Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Δ. 12.10.09

Σ.Δ.Δ. 12.10.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/12.10.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


Αριθμός απόφασης: 80

Θέμα: Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, εξαιτίας ατυχήματος.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος, ύψους 10.000 ευρώ, σε Ηλεκτροτεχνικό Δικτύων (με 8μηνη σύμβαση εργασίας) στην Περιοχή Κέρκυρας, για την αντιμετώπιση των αναγκών νοσηλείας του ιδίου και εξόδων της οικογένειάς του, εξαιτίας ατυχήματος που υπέστη στις 4.10.2009 κατά την εργασία του.


Αριθμός απόφασης: 81

Θέμα: Οικονομική ενίσχυση της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής για τη λειτουργία Σταθμού Α' Βοηθειών για την περίθαλψη άγριων ζώων και πουλιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής με το ποσό των 10.000 ευρώ, για τη λειτουργία Σταθμού Α' Βοηθειών για την περίθαλψη άγριων ζώων και πουλιών που έχουν τραυματισθεί σε ατυχήματα και ιδιαίτερα από ηλεκτροπληξία.


Αριθμός απόφασης: 82

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 506804/21.1.2009 για την προμήθεια Καλαθοφόρων πετρελαιοκίνητων οχημάτων Γραμμών Διανομής 4x4.
- Εκδίκαση ένστασης - προδικαστικής προσφυγής.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε:

Την απόρριψη, ως αβάσιμης, της ένστασης - προδικαστικής προσφυγής του Οίκου "GENAG ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Α.Ε." κατά "της πράξης της τεχνικής κρίσης της Επιτροπής Τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, της πράξης επικύρωσης της τεχνικής κρίσης από το αρμόδιο εγκριτικό όργανο της ΔΕΗ και κατά συνέπεια κατά της συμμετοχής και του ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς προμηθευτού κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού" στο διαγωνισμό αριθ. 506804/21.1.2009 για την προμήθεια Καλαθοφόρων πετρελαιοκίνητων οχημάτων Γραμμών Διανομής 4x4.

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 506804/21.1.2009 για την προμήθεια Καλαθοφόρων πετρελαιοκίνητων οχημάτων Γραμμών Διανομής 4x4 και την ανάθεση της προμήθειας είκοσι έξι (26) Καλαθοφόρων πετρελαιοκίνητων οχημάτων Γραμμών Διανομής IVECO 150E25W EURO 5 σειράς EUROCARGO 4x4, μεικτού βάρους 15,0 ton, με υπερκατασκευή κιβωτάμαξας της Εταιρίας ARGON SERWIS, μονωτική κεραία και καλάθι του Οίκου ALTEC, τύπου ΤΑ 41S, στον πρώτο μειοδότη Οίκο "Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ", του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 4.282.200,00 ευρώ, για παράδοση των οχημάτων στην Αποθήκη της ΔΕΗ Α.Ε.


Αριθμός απόφασης: 83

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5058012/15.12.2008 με τον Οίκο ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. για την προμήθεια Τριφασικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών, για σύνδεση στο δίκτυο Χ.Τ. μέσω Μ/Σ Έντασης, ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης, μετά από αμοιβαία συμφωνία.
Παράταση κατά ένα (1) χρόνο της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε την παράταση της Σύμβασης αριθ. 5058012/15.12.2008, κατά ένα (1) χρόνο, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού ως και στους όρους της υπόψη Σύμβασης και την ανάθεση, στα πλαίσια της πιο πάνω παράτασης της διάρκειας ισχύος της εν λόγω Σύμβασης, στον Οίκο ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε. της προμήθειας 3.200 τεμ. των υπόψη Μετρητών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 394.176,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και όπως αναλυτικά αναγράφεται στους συνημμένους όρους που θα ισχύσουν για την ανάθεση.


Αριθμός απόφασης: 84

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175168/25.1.2008 με την Εταιρία ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Δίκτυα Περιοχής Δυτικών Κυκλάδων - Τμήμα Α'".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε την αύξηση, κατ' ενάσκηση του αντίστοιχου συμβατικού δικαιώματος της ΔΕΗ Α.Ε., του προϋπολογισμού του Έργου: "Δίκτυα Περιοχής Δυτικών Κυκλάδων - Τμήμα Α'" της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175168/25.1.2008 με την Εταιρία ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕ, ύψους 4.275.000 ευρώ, κατά 2.137.500 ευρώ ή κατά ποσοστό 50,0%, με τους ίδιους όρους και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.


Αριθμός απόφασης: 85

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2175164/21.1.2008 με την Εταιρία Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Δίκτυα Περιοχής Ρόδου".
Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε την αύξηση, κατ' ενάσκηση του αντίστοιχου συμβατικού δικαιώματος της ΔΕΗ Α.Ε., του προϋπολογισμού του Έργου: "Δίκτυα Περιοχής Ρόδου" της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-171/2175164/21.1.2008 με την Εταιρία Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ, ύψους 11.712.000 ευρώ, κατά 3.513.600 ευρώ ή κατά ποσοστό 30,0%, με τους ίδιους όρους και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.


Αριθμός απόφασης: 86

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 1343109/4.5.2004 με την Εταιρία "ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "Υ/Σ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - Ε.Π.Μ.".
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. 1343109/4.5.2004 με την Εταιρία "ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε." για την εκτέλεση του Έργου: "Υ/Σ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - Ε.Π.Μ.", τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού προκειμένου να επιλυθούν οι διαφωνίες που προβάλει η Ανάδοχος Εταιρία αυτής, με φιλικές διαπραγματεύσεις.


Αριθμός απόφασης: 87

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 406608/20.2.2007 για την προμήθεια Μ/Σ ισχύος 235 MVA.
Ματαίωση και επανάληψη του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 406608/20.2.2007 για την προμήθεια ενός Μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης 14/400 KV ισχύος 235 MVA και την άμεση επανάληψή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ