Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.7.12.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.7.12.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 7.12.2009Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ-0910345 για την εκτέλεση του έργου: "Ανακατασκευή Προθερμαντών Νερού Υψηλής Πίεσης Μον IV ΑΗΣ Πτολεμαϊδας"

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-0910345 και την ανάθεση του Έργου "Ανακατασκευή Προθερμαντών Νερού Υψηλής Πίεσης Μον IV ΑΗΣ Πτολεμαϊδας" στη μειοδότρια εταιρία ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος: € 1.088.360,00 σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-0910345 και αποφάσισε την πρόσκληση της εταιρείας ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την υπογραφή των Τευχών της σχετικής Σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-0910345.


Θέμα: Σύμβαση Νο: ΔΥΠΠ-0610245 Έργο: "Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου". Υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την αύξηση κατά €176.894,55 του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΥΠΠ - 0610245 (€ 604.130) για την εκτέλεση του ΄Εργου "Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου", σε εφαρμογή όρων αυτής (παράγραφος 3 του Άρθρου 3 του Συμφωνητικού και Άρθρα 25 και 36 των Γενικών Όρων).


Θέμα: Επιλογή Αναδόχου για το Έργο "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ενσωμάτωση Κατάλληλων Εγχειριδίων στη Λειτουργία της ΔΕΗ/ΔΔΕ στο Πλαίσιο των Σύγχρονων Απαιτήσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας".

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επιλογή του αναδόχου "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΠΘ/ΕΣΗΕ)" για την εκπόνηση του ανωτέρω Έργου, σύμφωνα με τη συνημμένη στη σχετική Εισήγηση της ΔΔΕ τεχνική και τελική (αναθεωρημένη) Οικονομική Προσφορά του, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΕ για το έτος 2010. Επιπλέον, εξουσιοδότησε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας για την υλοποίηση του ως άνω Έργου, τη διαπραγμάτευση των όρων και υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με το ΑΠΘ / ΕΣΗΕ και όλων των απαραίτητων εγγράφων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή της.


Θέμα: Έγκριση χρηματοδότησης της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο ορυχείο
Μαυροπηγής, ύψους €500.000.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω χρηματοδότηση, για την ολοκλήρωση ανασκαφικού έργου της Λ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σε περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής. Η περιοχή αυτή θα προσβληθεί από τους εκσκαφείς του Ορυχείου το αμέσως προσεχές διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ