Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.26.10.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.26.10.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩ-ΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 26.10.2009

Αριθμός Απόφασης: 174

Θέμα: Σύμβαση ΔΥΠΟΡ-2018071/03.06.2009 με τον Οίκο ΕΛΥΝ ΑΒΕΕ, για την προμήθεια στοιχείων σύνδεσης ράουλων. Παράταση της 1ης τμηματικής παράδοσης όλων των υλικών της Σύμβασης κατά 21 ημέρες.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την παράταση του συμβατικού χρόνου της 1ης τμηματικής παράδοσης όλων των υλικών της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2018071/03.06.2009, με τον Οίκο ΕΛΥΝ ΑΒΕΕ, κατά 21 ημέρες, δηλαδή ο συμβατικός χρόνος παράδοσης αντί για 3.9.2009 γίνεται 24.9.2009.


Αριθμός Απόφασης: 175

Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2008 και προϋπολογισμού έτους 2009 των Ιδιόκτητων κατασκηνώσεων "ΥΔΡΥΛΙ" και "ΣΩΤΗΡΑ"

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε τον απολογισμό των συνολικών ετήσιων δαπανών λειτουργίας της παιδικής κα-τασκήνωσης "ΥΔΡΥΛΙ" της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2008 ύψους 799.018,55 € (Ποσό με Φ.Π.Α.), τον απολογισμό των συνολικών ετήσιων δαπανών λειτουργίας της παιδικής κατα-σκήνωσης "ΣΩΤΗΡΑ" της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2008 ύψους 452.972,22 € (Ποσό με Φ.Π.Α.), τον προϋπολογισμό των συνολικών ετήσιων δαπανών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης "ΥΔΡΥΛΙ" της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2009 ύψους 815.228,45 € (Ποσό με Φ.Π.Α.) και τον προϋπολογισμό των συνολικών ετήσιων δαπανών λειτουργίας της παι-δικής κατασκήνωσης "ΣΩΤΗΡΑ" της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2009 ύψους 633.877,76 € (Ποσό με Φ.Π.Α.).

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ