Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.23.11.2009

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.23.11.2009


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 23.11.2009Θέμα: Διαγωνισμός ΔΥΠΟΡ - 201818 για την Προμήθεια 24 τεμαχίων
ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης ισχύος 1250 KW.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ-201818, για την προμήθεια 24 τεμαχίων ηλεκτροκινητήρων μέσης τάσης ισχύος 1250 KW, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο Αnsaldo Sistemi Industriali S.P.A, με συνολικό τίμημα 1.841.642,00 Ευρώ.


Θέμα: Έγκριση ανάθεσης του έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-1487Ε: "Διακίνηση 2.400.000 (+50%, -30%) m3 στερεών αγόνων και Λιγνίτη από το Πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης" στην πρώτη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΧΡ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΑΤΕ", έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 2.011.040€.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ανάθεση του παραπάνω έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ