Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.12.10.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ.12.10.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 26ης/12.10.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Αριθμός απόφασης: 163

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΛΚΜ - 1231 Ε / 30.9.2008 με την Εταιρία ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ για την εκτέλεση του Έργου: "Διακίνηση 3.300.000 Μ³ (+50%, -25%) στερεών υπερκειμένων αγόνων υλικών και λιγνιτικού κοιτάσματος, από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης". Αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης έως ποσοστό 35%.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου της Σύμβασης αριθ. ΔΛΚΜ - 1231 Ε / 30.9.2008, έως ποσοστό 35%, ήτοι έως ποσό ύψους 1.291.600 ευρώ καθώς και την αντίστοιχη χρονική παράταση του Έργου της εν λόγω Σύμβασης

Tο αντικείμενο της πιο πάνω αύξησης του προϋπολογισμού θα εκτελεστεί με τιμές μονάδας μειωμένες κατά 3% έναντι των συμβατικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Σύμβασης.


Αριθμός απόφασης: 164

Θέμα: Κατασκευή περίφραξης για την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την κατασκευή περίφραξης, με συρμάτινο πλέγμα (150 μ.), στο χώρο όπου θα στεγαστεί η ομάδα διάσωσης της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.


Αριθμός απόφασης: 165

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 65 111/10.10.2006 με την Κοινοπραξία "GEA Energietechnik GmbH - ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση Πύργων Ψύξεως Μονάδων I, II ΑΗΣ Καρδιάς".
Αποζημιώσεις αναδόχου Εταιρίας λόγω μετάθεσης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης του Πύργου Ψύξεως της Μονάδας II και λόγω επιτάχυνσης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης του Πύργου Ψύξεως της ίδιας Μονάδας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, ενέκρινε τις εξής ρυθμίσεις, αναφορικά με τη Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 65 111/10.10.2006 με την Κοινοπραξία "GEA Energietechnik GmbH - ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ" για την εκτέλεση του Έργου: "Αναβάθμιση Πύργων Ψύξεως Μονάδων I, II ΑΗΣ Καρδιάς":

Χρονική μετάθεση της έναρξης των εργασιών αποξήλωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού και ολοκλήρωση εγκατάστασης νέου για τον Πύργο Ψύξεως της Μονάδας II, από τις 1.4.2007 με δυνατότητα καθυστέρησης μέχρι και τεσσερισήμισι (4,5) μήνες, όπως προβλέπεται στην παρ. 1.1 του άρθρου 5 του Συμφωνητικού της Σύμβασης, στις 24.10.2007. Δεδομένου ότι οι πιο πάνω εργασίες περατώθηκαν στις 27.11.2007, η Τμηματική Προθεσμία 2 (αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού και ολοκλήρωση εγκατάστασης νέου στον Πύργο Ψύξης της Μονάδας II) της Σύμβασης καθορίζεται στις 27.11.2007,

Καταβολή, στην ανάδοχο Εταιρία, του ποσού των 65.000 ευρώ ως αποζημίωση για όλες τις πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις της, λόγω της καθυστέρησης ως ανωτέρω της διάθεσης της Μονάδας II για την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης,
και του ποσού των 70.000 ευρώ ως αποζημίωση για όλες τις πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις της, λόγω της επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης των εργασιών Αναβάθμισης του Πύργου Ψύξεως της Μονάδας II την 27.11.2007 αντί της συμβατικά προβλεπόμενης 3.12.2007.

Έκδοση, με μέριμνα της ΔΥΠΠ, σχετικού Συμπληρώματος της Σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ - 11 65 111/10.10.2006, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ανάδοχος Εταιρία ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έχει ή θα εγείρει στο μέλλον έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με τις ανωτέρω ρυθμίσεις και ότι αποσύρει όλες τις απαιτήσεις και τα αιτήματα που έχει υποβάλει και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα που τακτοποιούνται.


Αριθμός απόφασης: 166

Θέμα: Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 615809/16.1.2009 για την προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος 6x4, ωφέλιμου φορτίου 13 ΤΟΝ. Τουλάχιστον και Δωρεά ενός βυτιοφόρου οχήματος 6x4, ωφέλιμου φορτίου 13 ΤΟΝ. τουλάχιστον στο Δήμο Ελλησπόντου Κοζάνης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 615809/16.1.2009 για την προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος 6x4, ωφέλιμου φορτίου 13 ΤΟΝ. τουλάχιστον και την ανάθεση της προμήθειας ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος IVECO μοντέλο AD380T41 6x4 στον πρώτο μειοδότη Οίκο Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 115.500 ευρώ, για παράδοση ελεύθερα στην Αποθήκη της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 615809/16.1.2009 και τη "Δωρεά", σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ - IV, Κεφάλαιο Ε, παράγραφος 36, ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος 6x4 στο Δήμο Ελλησπόντου Κοζάνης.


Αριθμός απόφασης: 167

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΚΠΜ-611911/23.9.2009 για την προμήθεια 50.000 ±30% ΜΤ λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΚΠΜ-611911/23.9.2009 για την προμήθεια 50.000 ±30% ΜΤ λιγνίτη υψηλής θερμογόνου δύναμης και την ανάθεση της προμήθειας 50.000 ±30% ΜΤ brown coal στον πρώτο μειοδότη Οίκο ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΕΠΕ, του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 2.725.000 ευρώ.Αριθμός απόφασης: 168

Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας κινητών και σταθερών πτερυγίων 1ης σειράς για τους Αεριοστροβίλους (Α/Σ) ALSTOM (πρώην ΑΒΒ) τύπου GT8, της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) του ΑΗΣ Χανίων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας κινητών και σταθερών πτερυγίων 1ης σειράς για τους Αεριοστροβίλους (Α/Σ) ALSTOM (πρώην ΑΒΒ) τύπου GT8, της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΣΚ) του ΑΗΣ Χανίων στον Οίκο ALSTOM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., έναντι ποσού ύψους 1.035.714,96 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.


Αριθμός απόφασης: 169

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 0910366/11.6.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη - κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων ατμοπαραγωγής στους ΑΣΠ Πάρου, Χίου, Λέσβου και Σάμου".
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ - 0910366/11.6.2009 για την εκτέλεση του Έργου: "Μελέτη - κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων ατμοπαραγωγής στους ΑΣΠ Πάρου, Χίου, Λέσβου και Σάμου" στην πρώτη μειοδότρια Εταιρία "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟΝ Α.Ε.", της οποίας η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.879.704,00 ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. ΔΥΠΠ - 0910366/11.6.2009.


Αριθμός απόφασης: 170

Θέμα: - Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΠ - 904813/25.9.2008 για την προμήθεια Ασβεστολίθου στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
Ματαίωση και επανάληψη του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Διενέργεια διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την προμήθεια Ασβεστολίθου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης για έξι (6) μήνες.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΠ - 904813/25.9.2008 για την προμήθεια Ασβεστολίθου στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, λόγω, μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος και ανεπαρκούς ανταγωνισμού, και την άμεση επανάληψη του διαγωνισμού.

Αποφάσισε επίσης τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τους Οίκους Π. Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 70.000 ΜΤ Ασβεστολίθου, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών αποθείωσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προκειμένου να δοθούν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για την προκήρυξη και ολοκλήρωση του νέου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπόψη προμήθεια.Αριθμός απόφασης: 171

Θέμα: Απολογισμός έτους 2008 και προϋπολογισμός έτους 2009 δαπανών για συμμετοχή παιδιών ασφαλισμένων ΔΕΗ Α.Ε. σε κατασκηνώσεις τρίτων και για έξοδα μετάβασης παιδιών ασφαλισμένων ΔΕΗ Α.Ε. στην Κύπρο, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φιλοξενιών με την Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου (ΑΗΚ).


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, ενέκρινε:

Τον απολογισμό δαπάνης του ιδιωτικού κατασκηνωτικού προγράμματος για το έτος 2008, ο οποίος ανήλθε συνολικά στο ποσό των 1.870.468,61 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΑΜΕΑ και δαπανών μετάβασης στην Κύπρο τέκνων μισθωτών ΔΕΗ Α.Ε. και συνοδών, στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φιλοξενιών με την Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου - ΑΗΚ,


Τον προϋπολογισμό δαπάνης του ιδιωτικού κατασκηνωτικού προγράμματος για το έτος 2009, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.975.193,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).


Την αναθεώρηση του πιο πάνω προϋπολογισμού, στην περίπτωση που το ημερήσιο τροφείο για τη συμμετοχή των παιδιών στις ιδιωτικές κατασκηνώσεις, αναπροσαρμοσθεί με την κατά νόμο Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,


Την καταβολή στις ιδιωτικές κατασκηνώσεις ποσοστού 30% της συνολικής δαπάνης ανά κατασκήνωση, ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών, μετά το τέλος της Α' κατασκηνωτικής περιόδου και την εξόφλησή τους μετά τη λήξη του κατασκηνωτικού προγράμματος


Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, κατά την κρίση της, σε οποιοδήποτε έλεγχο, σχετιζόμενο με τις καταβαλλόμενες από αυτήν δαπάνες.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ