Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 28.09.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 28.09.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝΤΗΣ 25ης/28.9.2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΑριθμός απόφασης: 157

Θέμα: Ανάθεση του Έργου εκτίμησης της αξίας των εν λειτουργία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΔΕΗ, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την ανάθεση του Έργου εκτίμησης της αξίας, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009, όλων των εν λειτουργία ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΔΕΗ, στην Εταιρία AMERICAN APPRAISAL (HELLAS) Limited, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 390.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%.


Αριθμός απόφασης: 158

Θέμα: Οικονομική ενίσχυση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Δήμου Ελλησπόντου για την απόκτηση αθλητικής περιβολής και τεχνικού εξοπλισμού.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του Δήμου Ελλησπόντου, με το ποσό των 5.000 ευρώ, για την απόκτηση αθλητικής περιβολής και τεχνικού εξοπλισμού και τον ορισμό του Διευθυντή του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την εκταμίευση του πιο πάνω ποσού με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων.


Αριθμός απόφασης: 160

Θέμα: Συμβάσεις με αριθ. ΔΥΚΠΠ-9033051/26.11.2003 και ΔΥΚΠΠ-9033052/ 26.11.2003 με τους Οίκους Cerametal s.e. Α.Ε. και GMC ΑΒΕΕ αντίστοιχα, για την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη ΑΗΣ Βορείου Συστήματος. Οικονομική εκκαθάριση των πιο πάνω Συμβάσεων.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την οικονομική εκκαθάριση των Συμβάσεων αριθ. ΔΥΚΠΠ-9033051/26.11.2003 και ΔΥΚΠΠ-9033052/26.11.2003, με τους Οίκους Cerametal s.e. Α.Ε. και GMC ΑΒΕΕ αντίστοιχα, για την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη ΑΗΣ Βορείου Συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 72 της ΜΟΔ 7-2.


Αριθμός απόφασης: 161

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-202810/6.2.2009 για την προμήθεια Γαλακτώματος (μη εκρηγνυόμενο μητρικό διάλυμα). Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-202810/6.2.2009 για την προμήθεια Γαλακτώματος (μη εκρηγνυόμενο μητρικό διάλυμα) και την ανάθεση στον πρώτο μειοδότη Οίκο ΝΙΤΡΟΜΑΚ-DNX KIMYA SANAYII A.S., του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, της προμήθειας 3.000.000 kg Γαλακτώματος (μη εκρηγνυόμενου μητρικού διαλύματος), έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.614.000 ευρώ, με υλικό του εργοστασίου ΝΙΤΡΟΜΑΚ-DNX KIMYA SANAYII A.S. Τουρκίας και με την εμπορική ονομασία "Nobelex Matrix", για παράδοση του υλικού ελεύθερα στις αποθήκες του ΛΚΔΜ.


Αριθμός απόφασης: 162

Θέμα: Οικονομική αρωγή της οικογένειας θανόντος, πρώην μισθωτού της Επιχείρησης.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, αποφάσισε την οικονομική αρωγή της οικογένειας θανόντος, πρώην μισθωτού του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, με το ποσό των 13.000 ευρώ, προκειμένου να επισκευασθεί η στέγη της οικίας που διαμένουν τα δύο ανήλικα τέκνα του.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ