Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 09.11.09

Σ.Δ.Α.Ε.Δ. 09.11.09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 9.11.2009


Αριθμός Απόφασης: 178

Θέμα: Διαγωνισμός ΔΥΠΟΡ - 202805/17.11.2008 για την προμήθεια χυτών προϊόντων Ορυχείων.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριο-τήτων αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΟΡ - 202805/17.11.2008, για την προμήθεια χυτών προϊόντων Ορυχείων τριετούς διάρκειας, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες, ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε., για τα είδη της ομάδας ΔΟΝΤΙΑ, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.083.382,65 Ευρώ και ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., για τα είδη των ομάδων ΡΑΟΥΛΑ, ΣΑΓΜΑΤΑ και ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ, έναντι συνολικού τιμήματος 2.790.773,92 Ευρώ.


Αριθμός Απόφασης: 179

Θέμα: Καταβολή ποσού 509.620,00€ στο "Δημόσιο Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις Δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και για την εκτέλεση Προγραμμάτων Εποικισμού-Αναδασμού" που αφορά στο τίμημα της παραχωρούμενης έκτασης 332 στρ από το αριθ. 96 Δάσος κοινό του Αναδασμού αγροκτήματος "Μαυροπηγής".

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την καταβολή ποσού 509.620,00€ προς το "Δημόσιο Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και για την εκτέλεση προγραμμάτων Εποικισμού-Αναδασμού", ως αντάλλαγμα για την έκδοση άδειας παραχώρησης στη ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να επέμβει σε έκταση 332.000τ.μ από το Δάσος κοινό του αναδασμού αγροκτήματος "Μαυροπηγής". Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία δασικής έκτασης 3.209 στρεμμάτων στην τελική αποκατάσταση.


Αριθμός Απόφασης: 180

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης του έργου της Διακήρυξης 2009.094/ΛΚΔΜ "Διακίνηση 1,36X106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή Τ/Δ 6 του Ορυχείου Αμυνταίου" στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία "ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 888.280 €.

Περίληψη: Το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων ενέκρινε την ως άνω ανάθεση.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ