Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 30/01.12.2014

Σ.Δ. 30/01.12.2014


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 30ς/1.12. 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα:
Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΥΜ-1 για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΥΜ-1 για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ», στη μειοδότρια εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 914.740 Ευρώ και όρισε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, κ. Ι. Αργυράκη, να υπογράψει εκ μέρους της Επιχείρησης τη Σχετική Σύμβαση. 
 
 


                                              ------------------------------------- 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ