Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9/02.06.2020

Δ.Σ. 9/02.06.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9
ης/2.6.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ 1514, για τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), καθαρής ισχύος 58 MW, για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του έτους 2020.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ 1514 και την ανάθεση της μίσθωσης φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), καθαρής ισχύος 58 MW, για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του έτους 2020, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 μέχρι 31.8.2020, ως εξής:

• Καθαρής ισχύος 23 MW (ΟΜΑΔΑ Α) εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., έναντι ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος 1.543.300 Ευρώ, πλέον 17.710‬ Ευρώ για 20 συνολικά ώρες τυχόν λειτουργίας των Η/Ζ πέραν των 16 ωρών ημερησίως και δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της μίσθωσης μέχρι 30.9.2020, έναντι ενδεικτικού τιμήματος 635.030 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της εταιρείας.

• Καθαρής ισχύος 35 MW (ΟΜΑΔΑ Β) εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, στην εταιρεία DAMCO ENERGY Α.Ε., έναντι ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος 2.737.000 Ευρώ, πλέον 24.500 Ευρώ για 20 συνολικά ώρες τυχόν λειτουργίας των Η/Ζ πέραν των 16 ωρών ημερησίως και δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της μίσθωσης μέχρι 30.9.2020, έναντι ενδεικτικού τιμήματος 1.155.000 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της εταιρείας.

                                                                                                                    ----------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2020 – 31.3.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2020 του Ομίλου ΔΕΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2020 – 31.3.2020, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

2. Τα Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020 του Ομίλου ΔΕΗ.

                                                                                                                    ----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποδοχών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Έκθεση αποδοχών οικονομικού έτους 2019 και αποφάσισε την υποβολή της προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατ’ άρθρο 112, παρ. 3 του ν. 4548/2018.
                                                                                            
                                                                                                                    ----------- . ----------


ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με παροχή οικονομικού κινήτρου, λόγω της απόσυρσης των Μονάδων Λιγνιτικής Παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Απολιγνιτοποίησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή για το τρέχον έτος προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης με την παροχή οικονομικού κινήτρου σε εργαζομένους ηλικίας 55 ετών και άνω, λόγω της απόσυρσης των Μονάδων Λιγνιτικής Παραγωγής (Ορυχείων & ΑΗΣ) της Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και της Απολιγνιτοποίησης.

Το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβληθεί για την οικειοθελή αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 20.000 Ευρώ

                                                                                                                    ----------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Κατάργηση μείωσης των Ειδικών Επιδομάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την από 1.6.2020 κατάργηση της μείωσης που υπέστησαν τα χορηγούμενα στο απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ειδικά επιδόματα και επιδόματα διοικητικών και ειδικών στελεχών, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στον ν. 4024/2011 και των σχετικών Αποφάσεων Διοίκησης.

                                                                                                                    ----------- . ----------


ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

                                                                                                                 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
                                                                                             ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,
                                                                                      ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
                                                                                                     «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
                                                                                                                      Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/2020), τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση με αριθ. 66/2.6.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 18η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 18η εταιρική χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις, 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς του ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 19ης Ιουνίου 2020, ημέρας Παρασκευής (5η ημέρα προ έναρξης συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων (άυλων τίτλων) της ΔΕΗ Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ΕΛΚΑΤ)». Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται, κατ’ άρθρο 124, παρ. 6, εδάφιο δ’ του ν. 4548/2018, με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατά την έννοια του ν. 4659/2018. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 19ης Ιουνίου 2020, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (5η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν κατ’ άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.
Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (δήλωση συμμετοχής-εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr στην οποία πρόσβαση έχουν ο κ. Κων. Τσοκανάς, Γραμματέας του Δ.Σ. και η κα. Χρυσούλα Τσιάκα, Τομεάρχης Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00’. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής-εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2020/taktiki-geniki-suneleusi-tis-24062020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία και υποβάλει εγγράφως δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, η οποία, ως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00’.
Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής- εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλεί στον μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα παραπάνω αντιπρόσωπό του αμελλητί, με μήνυμα (sms) στoν αριθμό κινητού τηλεφώνου, που θα έχει δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, ο μοναδικός ανά μέτοχο κλειδάριθμος, που θα χρησιμοποιήσει για την ψηφοφορία.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει, δύναται να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία το έντυπο ψηφοφορίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr και να το υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00’. Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβάλει την ψήφο του μία (1) μόνον φορά αποστέλλοντας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr νέο έντυπο ψηφοφορίας έως τη λήξη της συνεδρίασης.
Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, από την έναρξή της, ώρα 15:00’ της 24ης.6.2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link), που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων μαζί με επεξηγήσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, έντυπο ψηφοφορίας και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας.

                                                                                                                 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

                                                                                                               Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                                    ----------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ