Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/19.05.2020

Δ.Σ. 8/19.05.2020ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8
ης/19.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: - Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του.
              - Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
              - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγρ. 1, του άρθρου 82 του Νόμου 4548/2018, μετά την από 20.2.2020 παραίτηση του κ. Αναστάσιου Βλασσόπουλου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος), του κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκη και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι και τις 21.8.2022, και του ορισμού του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Για το νέο Μέλος διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της διάταξης του άρθρου 4, παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002 ως ισχύει και επομένως χαρακτηρίστηκε ως «Ανεξάρτητο».


2. Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

- Στάσσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Παπαδημητρίου Πύρρος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Βενιέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

- Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία της έως και τις 26.6.2022.

- Θεοδωρίδης Στέφανος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Καρακούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

- Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

- Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Παναγιωτάκης Μιχαήλ του Αθανασίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ: Σύναψη συμφωνιών Master Sales Agreements (MSAs) για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή Master Sales Agreements (MSAs) για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου με τρείς (3) διεθνείς Οίκους του εξωτερικού.

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ: Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ., για την πρόσκτηση των υπολειπομένων εκτάσεων που επηρεάζονται από τη δημιουργία του Ταμιευτήρα του Φράγματος του ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες ΔΕΗ Α.Ε., εκτάσεις συνολικού εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ., στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας, της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων, του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, απαραίτητης για τα Έργα του ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύμβασης ύδρευσης του Δήμου Αγρινίου από τη λίμνη του ΥΗΣ Καστρακίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε:

1. Την ικανοποίηση του αιτήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγρινίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) για την κατασκευή – αντικατάσταση του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού υδροδότησης του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική μελέτη.

2. Την τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγρ. 2 της υφιστάμενης σύμβασης και την υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – Δήμου Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α.Α., σύμφωνα με σχέδιο σύμβασης και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής να υπογράψει τη νέα σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – Δήμου Αγρινίου - Δ.Ε.Υ.Α.Α..

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., με θέμα: «Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών και Διαδικασίας Προσλήψεων διευθυντικών στελεχών (άρθρα 4, 5 και 10 του ν. 4643/2019)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη διαδικασία Προσλήψεων και την Πολιτική Αποδοχών των διευθυντικών στελεχών της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..
Για τα ανωτέρω παρείχε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ:
Επιλογή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την αξιοποίηση του Δικτύου Διανομής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του έργου της υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. για την αξιοποίηση του Δικτύου Διανομής και την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη διάθεση μέρους της συμμετοχής της στον ΔΕΔΔΗΕ, στη σύμπραξη Goldman Sachs – Eurobank.

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ:
Έγκριση Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ν. 4412/8.8.2016 και ν. 4643/3.12.2019).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., (ΚΕΠΥ/ΔΕΗ) για τη σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σε εναρμόνιση με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

2. Τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) Διακηρύξεων για σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, εναρμονισμένων με το ΚΕΠΥ και με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Επίσης όρισε όπως, ο ΚΕΠΥ/ΔΕΗ, μαζί με τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) της εταιρείας σε συνδυασμό με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, συνιστούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε..

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ: Έγκριση αναθεωρημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, με την προσαρμογή αυτού, επιπλέον των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2019, και στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

                                                                                                           ---------- . ---------


ΘΕΜΑ: Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, "Κ.Β.Δ.Μ. 2 ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Μαυροειδή Παναγιώτη, Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης και Διευθυντή του «Κ.Δ.Β.Μ.2 ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ», ως Νόμιμο Εκπρόσωπό του και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφεξής να ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο του «Κ.Δ.Β.Μ.2 ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ» τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης εκπαίδευσης.

                                                                                                           ---------- . ---------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ