Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 6/07.04.2020

Δ.Σ. 6/07.04.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6
ης/7.4.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2019.005/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διάτρηση, εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά και απόθεση – διάστρωση 8,5x106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκειμένων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2019.005/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διάτρηση, εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά και απόθεση – διάστρωση 8,5x106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκειμένων σχηματισμών από τον Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2019.005/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6., τον Νόμο 4412/2016 και τις υπ’ αριθ. 3/10.1.2006 και 128/8.11.2016 – παρ. 2γ Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.

                                                                                                         ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΚΥΟΡ-180 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΚΥΟΡ-180 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», στην τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 15.206.485,99 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του έργου δεκατέσσερις (14) μήνες.

                                                                                                          ----------- . -----------

ΘΕΜΑ:
Διαγωνισμός αριθ. ΔΚΥΟΡ-181 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΚΥΟΡ-181 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιοδρόμων αποκομιδής υποπροϊόντων της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 10.062.343,72 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες.

                                                                                                         ----------- . -----------

ΘΕΜΑ:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε., εταιρείας με την επωνυμία «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με συμψηφισμό χρέους προς τον μοναδικό μέτοχο.
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από ισόποσο συμψηφισμό υφισταμένου την 31.12.2019 χρέους της Εταιρείας προς τον μέτοχο «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

                                                                                                         ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε., εταιρείας με την επωνυμία «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με συμψηφισμό χρέους προς τον μοναδικό μέτοχο.
Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από ισόποσο συμψηφισμό υφισταμένου την 31.12.2019 χρέους της Εταιρείας προς τον μέτοχο «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

                                                                                                         ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. για την εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο 4643/2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

                                                        
                                                                                                    «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
                                                                               ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,
                                                                      ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
                                                                                      «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
                                                                                                          Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/2020), τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση με αριθ. 43/7.4.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης :


ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 3ης Μαΐου 2020, ημέρας Κυριακής (5η ημέρα προ έναρξης συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων (άυλων τίτλων) της ΔΕΗ Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ΕΛΚΑΤ)». Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται, κατ’ άρθρο 124, παρ. 6, εδάφιο δ’ του ν. 4548/2018, με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατά την έννοια του ν. 4659/2018. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 15 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 3ης Μαΐου 2020, ημέρας Κυριακής, ήτοι, την (5η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν κατ’ άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.
Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (δήλωση συμμετοχής-εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr στην οποία πρόσβαση έχουν ο κ. Κων. Τσοκανάς, Γραμματέας του Δ.Σ. και η κα. Χρυσούλα Τσιάκα, Τομεάρχης Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής-εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει αυτοπροσώπως, οφείλει να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία και υποβάλει εγγράφως δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση, η οποία, ως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ..
Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής- εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλεί στον μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα παραπάνω αντιπρόσωπό του αμελλητί, με μήνυμα (sms) στoν αριθμό κινητού τηλεφώνου, που θα έχει δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, ο μοναδικός ανά μέτοχο κλειδάριθμος, που θα χρησιμοποιήσει για την ψηφοφορία.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει, δύναται να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία το έντυπο ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr και να το υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.. Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβάλει την ψήφο του μία (1) μόνον φορά αποστέλλοντας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.gr νέο έντυπο ψηφοφορίας έως τη λήξη της συνεδρίασης.
Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, από την έναρξή της, ώρα 11.00 π.μ. της 8ης.5.2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link), που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων μαζί με επεξηγήσεις για το θέμα ημερήσιας διάταξης, δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, έντυπο ψηφοφορίας, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, ήτοι, σύντομα βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων προς τη Γενική Συνέλευση προσώπων.

                                                                                                      Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
                                                            
                                                                                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                         ----------- . -----------

                                                        
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε Επιτροπή Εξέτασης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ως άνω Επιτροπή θα εξετάζει, αφενός για όλα τα νέα Μέλη, την ύπαρξη μη δυνάμενης να αρθεί κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, και, αφετέρου για τα Ανεξάρτητα από αυτά, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία εταιρικής διακυβέρνησης και οδηγούν σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

                                                                                                         ----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ