Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/20.03.2020

Δ.Σ. 5/20.03.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/20.3.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ:
Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. σε ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνεργασία της ΔΕΗ Α.Ε. με την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» για την από κοινού υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση που δημοσίευσε το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τη διάθεση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (65%) της ΔΕΠΑ Εμπορίας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο και όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

                                                                      ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Χορηγία στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), για την εξασφάλιση Μέτρων Ατομικής Προστασίας των επαγγελματιών Υγείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορηγία στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), για αγορά υγειονομικού υλικού για την εξασφάλιση Μέτρων Ατομικής Προστασίας των επαγγελματιών Υγείας.

                                                                       ----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ