Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 4/17.03.2020

Δ.Σ. 4/17.03.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης/17.3.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου πρώην στρατοπέδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ», ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), που βρίσκεται επί της Λεωφ. Μεσογείων 211, στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του πρώην στρατοπέδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» επί της Λεωφ. Μεσογείων 211 στην Αθήνα, με συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 18.643 Μ2 εντός του οποίου βρίσκονται είκοσι δύο (22) κτίρια συνολικής επιφανείας 7.582 Μ2, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)», με ετήσιο μίσθωμα ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (2.731.034), Ευρώ, ήτοι, μηνιαίο μίσθωμα ποσού διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (227.586,17 Ευρώ), για πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης και με δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη και με λοιπούς όρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. ΑΔΑ: Ω36Ν6-ΗΛΟ Προκήρυξη και στο σχέδιο Σύμβασης Μίσθωσης Ακινήτου.

                                                                     ----------- . -----------
                                                         
ΘΕΜΑ: Ίδρυση 100% θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΗ Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΕΗ Έργο Μεσογείων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Έργο Μεσογείων Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΗ Α.Ε., με την επωνυμία «ΔΕΗ Έργο Μεσογείων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με σκοπό την υλοποίηση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της Λεωφ. Μεσογείων 211 και ευρύτερα την ανάληψη του καλύτερου δυνατού τρόπου χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου, την αναγκαία κατά τη διακήρυξη κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων και ανέγερση νέων, καθώς και τη μετακόμιση των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. σε αυτό.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται στα 50 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη.
                                                     
                                                                     ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠ-6300017396/1.3.2019 για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Επέκταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση ισχύος της σύμβασης αριθ. ΔΥΠ-6300017396/1.3.2019, για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε., σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στον Οίκο ΕΛΤΑ Α.Ε., για ένα (1) επιπλέον έτος, κατ’εφαρμογή προβλεπόμενου συμβατικού όρου.

                                                                     ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπεύθυνου και του αναπληρωτή του για την είσοδο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και εξουσιοδότησή τους για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό της κας Μπούτου Ελευθερίας, προϊσταμένης της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης, ως Υπεύθυνης για την είσοδο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εξουσιοδότησε για την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων της ΔΕΗ Α.Ε., με αναπληρώτριά της την κα Χρυσούλα Τσιάκα, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης.

                                                                      ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση εργαζομένων, λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας τους αορίστου χρόνου με την Εταιρεία.
– Εξαίρεση στελεχών από τη διαδικασία λύσης της σύμβασης εργασίας τους αορίστου χρόνου λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ορίου ηλικίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:
Α) Να καταβάλλεται στους εργαζόμενους που λύεται η σύμβαση εργασίας τους αορίστου χρόνου με την Εταιρεία και θεμελιώνουν δικαίωμα για τη λήψη πλήρους κύριας σύνταξης γήρατος, ανεξαρτήτως θεμελίωσης δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, το ήμισυ (50%) της, εκ του νόμου, δικαιούμενης αποζημίωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει το νομοθετικά οριζόμενο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ.

Β) Να εξαιρούνται οι εργαζόμενοι από την εφαρμογή της διαδικασίας κίνησης λύσης της σύμβασης εργασίας τους αορίστου χρόνου βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 4/2020, εφόσον συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου (μέχρι τριετούς διάρκειας), για κάλυψη θέσης στελέχους και μέχρι τη λήξη της σύμβασης αυτής ορισμένου χρόνου ή και την ανανέωσή της άπαξ.
                                                    
                                                                     ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.12.2018 έως και 31.12.2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, με τα οποία διενεργήθηκαν διμερείς συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ποσότητας έως 283,38 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της Χώρας, για τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2018 έως και Δεκέμβριος 2019, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

                                                                     ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. σε ενεργειακές χρηματοπιστωτικές αγορές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. σε ενεργειακές χρηματοπιστωτικές αγορές και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όπως υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ως άνω συμμετοχή.

                                                                      ----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ