Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 3/21.2.2020

Δ.Σ. 3/21.2.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 3ης/21.2.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: - Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 20.2.2020 παραίτηση από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. του κ. Αναστάσιου Βλασσόπουλου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), νομίμως συνέρχεται και συνεδριάζει, δυνάμει του άρθρου 9, παράγρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού και μέχρι την εκλογή νέου Μέλους του, σε αντικατάσταση του πιο πάνω παραιτηθέντος, με τα εξής εναπομείναντα Μέλη του και με την Ιδιότητα εκάστου, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

- Στάσσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Παπαδημητρίου Πύρρος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Βενιέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

- Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία της έως και τις 26.6.2022.

- Θεοδωρίδης Στέφανος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Καρακούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

- Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

- Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΚΥΟΡ-177/5285617 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».

- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας πέρατος του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15.2.2021 και τη συνακόλουθη παράταση των τμηματικών προθεσμιών του έργου.
Η παράταση δεν δικαιολογεί αναθεώρηση του τιμήματος της σύμβασης ή άλλη αποζημίωση του Αναδόχου εκ του λόγου τούτου.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ-11 18 5201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV – ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ».

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ-11 18 5201 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΙΙ ΚΑΙ IV – ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ», λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης, καθώς και την περιβαλλοντική προσαρμογή των Μονάδων Ι και ΙΙ με ένταξή τους σε καθεστώς εξαίρεσης με ετήσια λειτουργία η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 1.500 ώρες λειτουργίας ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, και των Μονάδων ΙΙΙ και IV με την εφαρμογή της μεθόδου ξηρής αποθείωσης.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Έργο: «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στη δεσμευτική φάση του Market Test με τη δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-602801/12.10.2018 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων ταινιοδρόμων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του ανοικτού Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-602801/12.10.2018 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων ταινιοδρόμων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ