Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 2/11.2.2020

Δ.Σ. 2/11.2.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 2ης/11.2.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2020.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προγραμματισμό του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2020, για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών και για τον έλεγχο της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το χρονικό διάστημα 16.2.2020 έως 15.2.2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα 16.2.2020 έως 15.2.2021, ως εξής:

• Για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην εταιρεία «PETROINEOS TRADING LIMITED»

• Για τον ΑΗΣ Λαυρίου στην εταιρεία VITOL S.A..

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ