Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14/03.09.2020

Δ.Σ. 14/03.09.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 14
ης/3.9.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2018.014/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Χρονική παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τη μείωση των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», της σύμβασης αριθ. 2018.014/ΛΚΔΜ κατά 55% για το Γ’ τρίμηνο του 2019.
2. Τη μείωση των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης του πιο πάνω έργου της σύμβασης αριθ. 2018.014/ΛΚΔΜ κατά 30% από το Δ’ τρίμηνο του 2019 έως το πέρας της σύμβασης.
3. Την αναγνώριση ημερών ασυνήθων δυσμενών καιρικών συνθηκών για τους μήνες Οκτώβριο 2019, Νοέμβριο 2019 και Δεκέμβριο 2019, και
4. Την αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 244 ημέρες σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 35.2 και τον Ν. 4412/2016.

                                                                                                                                -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2018.025/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,00 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Απομείωση του συνολικού κονδυλίου κατά ποσοστό 30%, εκτέλεση του υπόλοιπου ανεκτέλεστου απομειωμένου κονδυλίου στον Κλάδο Ορυχείου Κυρίου Πεδίου και τροποποίηση του άρθρου 3 των Ειδικών Όρων της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:
1. Την απομείωση του συνολικού κονδυλίου της σύμβασης αριθ. 2018.025/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,00 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» κατά ποσοστό 30%. Κατόπιν τούτου το νέο συνολικό συμβατικό κονδύλιο διαμορφώνεται στο ποσό των 6.804.000 Ευρώ.
2. Την εκτέλεση του υπόλοιπου ανεκτέλεστου απομειωμένου κονδυλίου της σύμβασης αριθ. 2018.025/ΛΚΔΜ του πιο πάνω έργου, στον Κλάδο Ορυχείου Κυρίου Πεδίου με τους όρους και τις τιμές της σύμβασης αριθ. 2018.006/ΛΚΔΜ.
3. Την τροποποίηση του άρθρου 3 των Ειδικών Όρων της σύμβασης αριθ. 2018.025/ΛΚΔΜ ως εξής: «Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι ο Κλάδος Ορυχείου Κυρίου Πεδίου (ΚΟΚΠ) και Προϊσταμένη Υπηρεσία η Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ)».

                                                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Μετακίνηση έμμισθων δικηγόρων της ΔΝΥ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στη ΔΝΥ/ΑΠΕ της ΓΔ/ΝΥΕΔ της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση, έμμισθων δικηγόρων της ΔΝΥ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στη ΔΝΥ/ΑΠΕ της ΓΔ/ΝΥΕΔ της ΔΕΗ Α.Ε, βάσει των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4533/2018.

                                                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση του Κανονισμού Αγορών, Μισθώσεων, Ανταλλαγών και Δωρεών Ακινήτων (ΚΑΜΑΔΑ) της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στο πλαίσιο του επικείμενου ανασχεδιασμού του δικτύου Καταστημάτων της Εταιρείας, την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του Κανονισμού Αγορών, Μισθώσεων, Ανταλλαγών και Δωρεών Ακινήτων (ΚΑΜΑΔΑ).

                                                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση (SLA) αριθ. 36/29.6.2012 μεταξύ ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και ανέγερση Υ/Σ 150/20 kV ΘΗΣ Νότιας Ρόδου».
- Παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης εργασιών του πιο πάνω Έργου και επαύξηση τιμήματος της εν λόγω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης εργασιών του Έργου «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και ανέγερση Υ/Σ 150/20 kV ΘΗΣ Νότιας Ρόδου» και την επαύξηση τιμήματος για τη σύμβαση (SLA) αριθ. 36/29.6.2012 μεταξύ ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ για την εκτέλεση του ως άνω Έργου.

                                                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΠΛΡ-0821018Α5873 για την προσαρμογή της Επιχείρησης στις “Τυπικές Διαδικασίες” ηλεκτρονικής / επιχειρησιακής πληροφόρησης Διαχωρισμένων Εταιρειών Ομίλων Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού ERP “με το κλειδί στο χέρι”.
- Ανανέωση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια ανανέωση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης της σύμβασης αριθ. ΔΠΛΡ-0821018Α5873 με τον Οίκο Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων.

                                                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2020 – 30.6.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση τη ΔΕΗ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνει:

• Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2020 – 30.6.2020, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.

- Κατάσταση Ταμιακών Ροών.

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

                                                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών του άρθρου 7 του Ν. 4643/2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τα εξής :

1. Τη ρύθμιση σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και ιδιαιτερότητες μεταφοράς προσωπικού, των θεμάτων οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4643/2019,

2. Την έγκριση κάλυψης αναγκών της Εταιρείας με μεταφορά προσωπικού από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου,

3. Την αποστολή στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών των σχετικών αιτημάτων μετά των συνοδευτικών στοιχείων, και

4. Την έκδοση Απόφασης μεταφοράς προσωπικού από τις θυγατρικές εταιρείες στη ΔΕΗ Α.Ε..

                                                                                                                               -------- . ----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ