Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 13/30.07.2020

Δ.Σ. 13/30.07.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13
ης/30.7.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ:
- Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου:
«ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».
- Αποτελέσματα Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Αναδόχου της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», την κάλυψη των απαιτήσεων του Αναδόχου του εν λόγω Έργου, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης των συμβατικών προβλέψεων περί εξοφλήσεως τιμολογίων μέχρι τις 10.3.2020.

                                                                                               -------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Προμήθεια και εγκατάσταση Λέβητα υγραερίου (LPG) με δυνατότητα καύσης και φυσικού αερίου, καθώς και παροχή των αναγκαίων ποσοτήτων καυσίμου μέχρι 30.4.2021, για τις ανάγκες Τηλεθέρμανσης του Δήμου Μεγαλόπολης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του από 5.6.2020 Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για την κάλυψη των αναγκών Τηλεθέρμανσης του Δήμου Μεγαλόπολης.

                                                                                              -------- . ----------


ΘΕΜΑ: - Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5203 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΙΙ ΚΑΙ ΙV ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Νοx ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΡΑ".
Καθορισμός τιμών Εγγυημένων Μεγεθών βάσει αποτελεσμάτων μετρήσεων δοκιμών πρώτου σταδίου.
- Έκδοση Συμπληρώματος Νο 3.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5203 για την εκτέλεση του Έργου: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΙΙ ΚΑΙ ΙV ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Νοx ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΡΑ", την έκδοση του Συμπληρώματος Νο 3 στο οποίο θα περιληφθούν οι τιμές των προς συμπλήρωση εγγυημένων μεγεθών της πιο πάνω σύμβασης βάσει των αποτελεσμάτων μετρήσεων των δοκιμών πρώτου σταδίου.

                                                                                              -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 611021/28.4.2020 για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 5.160.000 κιλών κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% SAE 50, TBN 40.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611021/28.4.2020 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ενδεικτικής ποσότητας 5.160 τόνων κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% SAE 50, TBN 40, στον μειοδότη Οίκο ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε..

                                                                                              -------- . ----------


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της τηλεργασίας στην εταιρεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση πλαισίου απασχόλησης εργαζομένων με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας (τηλεργασία), το οποίο θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στην εταιρεία με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, μέχρι να συνομολογηθεί με σχετικό όρο στην επόμενη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

                                                                                              -------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ