Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/22.07.2020

Δ.Σ. 12/22.07.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12
ης/22.7.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση προσωπικού του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και του Ορυχείου Αμυνταίου, κατόπιν κατάργησης θέσεων εργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση των θέσεων εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στον Κλάδο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα και στο Ορυχείο Αμυνταίου, ένεκα παύσης λειτουργίας των εν λόγω Μονάδων και την αξιοποίηση του προσωπικού, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπλέον, εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με απόφασή του ρυθμίσει τα ανωτέρω θέματα.

                                                                                                    -------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ