Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/14.07.2020

Δ.Σ. 11/14.07.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/14.7.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ:
Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με παροχή οικονομικού κινήτρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή, για το τρέχον έτος, προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης με την παροχή οικονομικού κινήτρου, σε όλους τους εργαζόμενους και στελέχη της Εταιρείας που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, στα στελέχη της Εταιρείας που προέρχονται από το τακτικό προσωπικό της και απασχολούνται κατά τα οριζόμενα στον ν. 4643/2019 με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καθώς και στους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται οι ανωτέρω να είναι ηλικίας 55 ετών.
Το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβληθεί για την οικειοθελή αποχώρηση των εν λόγω εργαζομένων, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 20.000 Ευρώ.

                                                                                                 ---------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με παροχή οικονομικού κινήτρου, λόγω κατάργησης του Κλιμακίου Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του Κλιμακίου Μελέτης, Επίβλεψης και Ελέγχου Έργων (ΚΜΕΕΕ) Αλιβερίου.
Για τους εργαζόμενους του υπόψη Κλιμακίου που δεν θα αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία σε εφαρμογή του προγράμματος, βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 75/14.7.2020, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                                                                                                  ---------- . ----------


ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό για την Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στη Διακήρυξη της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και όρισε νόμιμο εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση υπογραφής της προσφοράς και των σχετικών με αυτή δικαιολογητικών.

                                                                                                 ---------- . ----------


ΘΕΜΑ:
- Μεταβίβαση δύο (2) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην κατά 49% συνδεδεμένη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντί συνολικού ποσού σαράντα μία χιλιάδων (41.000) Ευρώ.
- Ορισμός εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ως μοναδική μέτοχος αυτής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταβίβαση δύο (2) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στην κατά 49% συνδεδεμένη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντί συνολικού ποσού σαράντα μία χιλιάδων (41.000) Ευρώ και για την ανωτέρω έγκριση παρείχε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

                                                                                                 ---------- . ----------


ΘΕΜΑ: - Έγκριση του συνολικού Ορίου Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 20.000.000 Ευρώ.
- Ορισμός εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ως μοναδική μέτοχος αυτής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του ορίου Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από 15.000.000 Ευρώ σε 20.000.000 Ευρώ και για την ανωτέρω έγκριση παρείχε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

                                                                                                 ---------- . ----------


ΘΕΜΑ: Επικύρωση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης μετά από προηγούμενη προκήρυξη με αριθ. ΔΥΠ 51720007/27.2.2020 για την Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αριθ. ΔΥΠ 51720007/27.2.2020 και την ανάθεση της παροχής διαφημιστικών και επικοινωνιακών υπηρεσιών στον Οίκο DDB A.E., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του.

                                                                                                 ---------- . ----------


ΘΕΜΑ: Μνημόνιο Κατανόησης και Ενεργειών για την εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Ελαιώνα Δήμου Αιγάλεω.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Μνημόνιο Κατανόησης και Ενεργειών για την εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω, με τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα για τις ΔΕΗ Α.Ε. – ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως προς την άρση των δυσμενέστατων περιορισμών δόμησης που υπάρχουν σήμερα για τα τρία ακίνητα συνιδιοκτησίας των ως άνω Ανωνύμων Εταιρειών στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω.

                                                                                                 ---------- . ----------


ΘΕΜΑ:
Χρονική επέκταση των συμβάσεων προμήθειας Φυσικού Αερίου υπ’ αριθ. 6900000423 με την εταιρεία «DEPA S.A.» και υπ’ αριθ. 6900000424 με την εταιρεία «PROMETHEUS GAS S.A.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την άσκηση του δικαιώματος της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χρονική επέκταση των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου με τις εταιρείες «DEPA S.A.» και «PROMETHEUS GAS S.A.» για το έτος 2021.

                                                                                                 ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ