Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 1/21.1.2020

Δ.Σ. 1/21.1.2020


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/21.1.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: - Ορισμός Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Πατεράκη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τον ορισμό του από τις 20.1.2020, με την Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου αριθ. 8/20.1.2020, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

2. Μετά τα πιο πάνω, όπως η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

- Στάσσης Γεώργιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Παπαδημητρίου Πύρρος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Βενιέρης Γεώργιος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

- Βλασσόπουλος Αναστάσιος του Πέτρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία της έως και τις 26.6.2022.

- Θεοδωρίδης Στέφανος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Καρακούσης Γεώργιος του Παναγιώτη, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 16.12.2021.

- Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

- Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Πατεράκης Αλέξανδρος του Ευτύχιου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 21.8.2022.

- Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 6.6.2022.

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) για μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: Ω36Ν6-ΗΛΟ Προκήρυξη, για μίσθωση του πρώην στρατοπέδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» επί της Λεωφ. Μεσογείων 211, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)», με συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 18.643 Μ2 και είκοσι δύο (22) υφιστάμενα κτίρια συνολικής επιφανείας 7.582 Μ2, για πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου και με δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη, με προσφερόμενο τίμημα κατ’ ελάχιστον 1.600.000 Ευρώ ετησίως, ήτοι, 133.333,33 Ευρώ μηνιαίως.

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του 
άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. 

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας. - Κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποζημίωση εργαζομένων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης και επιπλέον, συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στην απόφαση όρια ηλικίας.
Επιπλέον εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως κατά την κρίση του, αποφασίζει, κατ’ έτος την καταβολή ποσού ως κινήτρου αποχώρησης, το οποίο θα χορηγείται στους εργαζόμενους που, εντός του έτους αυτού, έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα στην Απόφαση όρια ηλικίας και αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Ειδικό Τιμολόγιο Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε εφαρμογή του ν. 4643/2019, την από 1.1.2020 εφαρμογή ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προσωπικού και συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας, με έκπτωση στη χρέωση αυτής σε ποσοστό 30%.

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια 4.500.000 MWhth Φυσικού Αερίου για κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης, έτους 2020, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια 4.500.000 MWhth Φυσικού Αερίου για κάλυψη αναγκών έτους 2020, μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Σύναψη συμφωνίας Master Sale Agreement (MSA) για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με την παραγωγό εταιρεία φυσικού αερίου ROSNEFT TRADING S.A..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή Master Sale Agreement (MSA) με διεθνή Οίκο, για την προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

----------- . ----------

ΘΕΜΑ: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 447.864,33 τ.μ. στην κτηματική περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ορυχείου Μαυροπηγής (ΟΔΠ5).
- Ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 112/10.11.2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 112/10.11.2014, σύμφωνα με την οποία γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθεί αναγκαστικά και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. έκταση 447.864,33 τ.μ. με τα συστατικά και παραρτήματά της (Απαλλοτρίωση ΟΔΠ5), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ορυχείου Μαυροπηγής. 

----------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ