Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/27.03.2015

Δ.Σ. 5/27.03.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/27.3.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Έγκριση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε.. 
 

Θέμα: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 – 31.12.2014) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 
  
1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

Ειδικότερα:

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 
 
 
Θέμα: Παράταση χρονοναύλωσης του Δεξαμενόπλοιου «KARPATHOS». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της χρονοναύλωσης του Δεξαμενόπλοιου «KARPATHOS» για ένα έτος, σε εφαρμογή σχετικού όρου του υφισταμένου ναυλοσυμφώνου. 
 
 
Θέμα: Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2015.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2015, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
                        Επεξηγήσεις επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
                            για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
                                                               στις 3 Απριλίου 2015

Θέμα 1ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Μετά την παραίτηση του κ. Αρθούρου Ζερβού από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., απαιτείται η, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4β του Καταστατικού της Εταιρείας, σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
Σύμφωνα με το άρθρο 49α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου περί της επιλογής Προέδρου είτε/και Διευθύνοντος Συμβούλου Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ Α.Ε., η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις ΔΕΚΟ καλείται από τον εποπτεύοντα την αντίστοιχη Επιχείρηση ή Οργανισμό Υπουργό (για τη ΔΕΗ ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) να εκφράσει γνώμη για την καταλληλότητα του προτεινόμενου, υποβάλλοντας το βιογραφικό του.
Η ΔΕΗ A.E., σύμφωνα με την από 12.03.2015 υπ’ αριθμ. 21 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της, συγκαλώντας στις 03.04.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέλος του Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον προτεινόμενο ψηφίζοντας υπέρ, κατά (στο κατά προσμετράται και το λευκό ψηφοδέλτιο) και αποχή.
Η εκλογή θα γίνει για 3ετή θητεία.

Θέμα 2ο: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΔΕΗ A.E., σύμφωνα με την από 12.03.2015 υπ’ αριθμ. 21 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό, και συγκαλεί στις 03.04.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή δύο (2) νέων Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε αντικατάσταση ισάριθμων παραιτηθέντων μελών.
Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την «πρόταση υποψηφιότητας», μέχρι και τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη τους τυχόν κωλύματα και ιδιότητες ασυμβίβαστες προκειμένου περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr). Οι υποψηφιότητες που τυχόν θα υποβληθούν αργότερα θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέτοχος ψηφίζει μέχρι, κατ’ ανώτατο δύο (2) υποψηφίους, εκλέγονται δε, οι δύο (2) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Η εκλογή θα γίνει για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών. 
 


                                                                     --------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.