Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24/23.12.2015

Δ.Σ. 24/23.12.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/23.12.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
            - Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά την εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2015, του Μέλους του, κ. Άρη Βατάλη και την επανεκλογή του Μέλους του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 18.12.2015 έως τις 17.12.2018, λόγω λήξεως της θητείας στις 17.12.2015 δύο Μελών του, ήτοι, των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Παύλου Θωμόγλου.

2. Τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη ως Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

3. Μετά τα πιο πάνω όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

3.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.5. Γούτσος Σταύρος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

3.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.8. Πραμμαντιώτης Παναγιώτης του Απόστολου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.9. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

3.10. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 27.5.2016.

3.11. Χατζηαθανασίου Βασίλειος του Στεφάνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Θητεία του έως τις 29.6.2016.


Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..
- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/12.5.2015.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 34/12.5.2015, ορίζοντας ως Μέλος της συσταθείσας με την προαναφερόμενη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Πραμμαντιώτη, σε αντικατάσταση του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Θωμόγλου.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας έχει ως εξής :

1. κ. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου,

2. κ. Πραμμαντιώτης Παναγιώτης του Απόστολου και

3. κ. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου.


Θέμα: Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την, κατόπιν της εκλογής δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2015 και της ανάγκης επανασυγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, διατήρηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου όπως είχε επικυρωθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2015, αποτελούμενης από τους κ.κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Αλεξάκη Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Παπαγεωργίου Χρήστο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

καθώς και ότι η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη Γενική Συνέλευση του έτους 2016.


Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016.
- Ανασυγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε

1. την ανασυγκρότηση της Επιτροπής, της ορισθείσας με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 38/12.5.2015, αποτελούμενης εφεξής από τους κ.κ.:

1.1. Ανδριώτη Γεώργιο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.2. Καραλευθέρη Παντελή του Κυριάκου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

1.3. Παπαγεωργίου Χρήστο του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

με έργο:

1. την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:

1.1. Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

1.2. Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

2. Την λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

3. Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.


Θέμα: Χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «GERANI» για μεταφορά ντίζελ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «GERANI» για χρονικό διάστημα δύο ετών, για τη μεταφορά ντίζελ από τις εγκαταστάσεις των Προμηθευτών της Επιχείρησης προς τους νησιωτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.


Θέμα : Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611517 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2016 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, ανά κατηγορία, ως εξής:

 Για παράδοση στον ΑΗΣ Λαυρίου στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV».

 Για παράδοση στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.».


Θέμα : Προμήθεια Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611516 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για το έτος 2016 στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «AVIN OIL S.A.».


Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ – 611501 για την προμήθεια 550.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών των ΑΗΣ Λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ – 611501 και την ανάθεση της προμήθειας 550.000 ΜΤ λιγνίτη για τις ανάγκες των ΑΗΣ Μελίτης, Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου, στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε..


Θέμα : Τροποποίηση – προσαρμογή των προτύπων Συμβατικών τευχών ως προς την Αναθεώρηση των τιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 70, παρ. 1 και 2 του Ν. 4313 (ΦΕΚ 261/17.12.2014).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση – προσαρμογή των προτύπων Συμβατικών τευχών, για τα Έργα αρμοδιότητας ΔΥΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 70 του Ν. 4313 (παρ. 1 και 2) (ΦΕΚ 261/17.12.2014).


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΥΠ - 6300006285/13.7.2015, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε., για τη μεταφορά και επίδοση λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε..
Επέκταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση ισχύος της υφισταμένης σύμβασης αριθ. ΔΥΠ - 6300006285/13.7.2015 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. για ένα (1) ακόμη έτος, αρχής γενομένης από τις 3.1.2016, σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 αυτής, έναντι προϋπολογιστικού συμβατικού τιμήματος 21.390.000 Ευρώ, με τελική τιμή μονάδος 0,465 Ευρώ/λογαριασμό και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της υφιστάμενης σύμβασης αριθ. ΔΥΠ - 6300006285.


Θέμα : Σύμβαση αριθ. 5326302/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».
Χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου» κατά ενενήντα (90) ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.


Θέμα : Αναγκαστική απαλλοτρίωση (ΛΑΚ1) έκτασης 4.029.996 τ.μ. των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Λεβαίας και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Κοινότητας Φλώρινας.
Αυτοδίκαιη μερική άρση έκτασης 1.625.671 τ.μ. της πιο πάνω απαλλοτρίωσης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αυτοδίκαιη μερική άρση έκτασης 1.625.671 τ.μ. της ΛΑΚ1 απαλλοτρίωσης, έκτασης 4.029.996 τ.μ., των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Λεβαίας και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Κοινότητας Φλώρινας.


Θέμα : Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σταθερή ισχύ για όλο το 24-ωρο, από τη νεοσυσταθείσα θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. στη Βουλγαρία, «PPC Boulgaria», και άλλες αντισυμβαλλόμενες εταιρείες, συνολικής ποσότητας της τάξεως των 2.000 GWh, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.1.2016 – 31.12.2016, και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας όπως διαμορφώσει την τελική σύνθεση του χαρτοφυλακίου, διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, καθώς και κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίησή τους.


Θέμα : Ενσωμάτωση νέων τύπων αναθεώρησης τιμών στα τεύχη των Διαγωνισμών που αφορούν χωματουργικά έργα.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ενσωμάτωση νέων τύπων αναθεώρησης τιμών στα τεύχη των Διαγωνισμών που αφορούν χωματουργικά έργα.


Θέμα : Παράταση άδειας ασθένειας του πρώην μισθωτού ΒΟΛΤΣΙΔΗ Λάζαρου του Αριστοκράτη (Α.Μ.Π.: 86653) και των μισθωτών, ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π.: 52795) και ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Κων/νας του Δημητρίου (Α.Μ.Π.: 74842).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, στους κάτωθι μισθωτούς, ως εξής:

A/A

A.M.Π.

ONOM/MO

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

86653

Πρώην μισθωτός ΒΟΛΤΣΙΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ

9/9/2015 - 9/9/2015  (1) ημ.

Μία 

 (1) ημέρα

 2

52795

 ΔΗΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11/9/2015 - 9/11/2015 (60) ημ.

Εξήντα 

 (60) ημέρες

3

74842

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ

ΚΩΝ/ΝΑ

12/7/2014 - 9/10/2014 (90) ημ.

Ενενήντα

(90) ημέρεςΘέμα : Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».


Θέμα : Επιβεβαίωση ορισμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τον ορισμό με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 127/17.7.2013 των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Φίλιππου Ταυρή και Παναγιώτη Αλεξάκη για την εποπτεία της λειτουργίας του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και την υποβολή ετήσιας έκθεσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
                                                   ------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.