Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 22/26.11.2015

Δ.Σ. 22/26.11.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/26.11.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
Θέμα:
Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2015 – 30.9.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2015 - 30.9.2015 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οι οποίες περιλαμβάνουν: 
 
1. Τα στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

2. Τα στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

3. Τα στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

4. Τα στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

5. Τα στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και

6. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. 
  
Επίσης, ενέκρινε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 
 
 
Θέμα : Ίδρυση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ίδρυση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο» το οποίο θα λειτουργεί στις Δομές του Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
 

Θέμα : Παράταση άδειας ασθένειας της μισθωτής ΒΕΪΜΟΥ Βασιλικής του Γεωργίου (Α.Μ.Π.: 66878). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, της μισθωτής ΒΕΪΜΟΥ Βασιλικής του Γεωργίου (Α.Μ.Π.: 66878) διάρκειας σαράντα (40) ημερών. 
 

Θέμα : Πολιτική μετακίνησης Στελεχών σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης θέσης της διοικητικής ιεραρχίας. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της υφιστάμενης πολιτικής μετακίνησης Στελεχών όλων των επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας που μετακινούνται σε θέσεις ίσης στάθμης ή λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου επιπέδου της διοικητικής ιεραρχίας. 
 
 
Θέμα : Συμβάσεις αριθ., ΔΥΠΔ 5085022/6.6.2007 και ΔΥΠΠ 9038291/20.3.2009 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ Χ 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου.
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αναδόχου των Συμβάσεων αριθ., ΔΥΠΔ 5085022/6.6.2007 και ΔΥΠΠ 9038291/20.3.2009 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ Χ 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου, εταιρείας SUNLIGHT, τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας αναφορικά με τις εκατέρωθεν απαιτήσεις τις σχετικές με την εκτέλεση των εν λόγω Συμβάσεων. 
 
 
Θέμα : Οριστική απόσυρση της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο αίτημα Χώρας για τη λειτουργία της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ μετά την 1.1.2016, ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών οριστικής απόσυρσής της και την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης του χώρου του ΑΗΣ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού και τη σχετική νομοθεσία.                                                       --------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.