Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 21/10.11.2015

Δ.Σ. 21/10.11.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/10.11.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Αίτημα του Αναδόχου της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2007001, για την προμήθεια λιγνίτη για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για την επίλυση της εκκρεμότητας υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών της πιο πάνω σύμβασης με φιλικές διαπραγματεύσεις.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ – 2007001, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για την επίλυση της εκκρεμότητας υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών της πιο πάνω σύμβασης με φιλικές διαπραγματεύσεις και συγκρότησε προς τούτο Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΛΚΔΜ/5356302/2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,08 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η, 2η, 3η τομή υπερκειμένων και από την 1η λιγνιτική τομή και 475.000 Μ3 στ. υπολειπόμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Αμυνταίου».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, τη ματαίωση, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 3 του ΚΕΠΥ, του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,08 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η, 2η, 3η τομή υπερκειμένων και από την 1η λιγνιτική τομή και 475.000 Μ3 στ. υπολειπόμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Αμυνταίου».

Θέμα: Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ και Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 77972).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στο μισθωτό ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Χρήστου (Α.Μ.Π.: 77972) την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, διάρκειας τριακοσίων είκοσι δύο (322) ημερών.

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 9, 21 και 22 του Καταστατικού όπως ισχύει και μετά από την Απόφαση με αριθ. 112/10.11.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Συμμόρφωση με το Ν. 4336/2015 για κατάργηση της έκπτωσης 20% στα Τιμολόγια Υψηλής Τάσης.
– Έγκριση νέων Τιμολογίων Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διάθεση ποσού που αντιστοιχεί στη χορήγηση τροφείου στο Προσωπικό της Επιχείρησης, σύμφωνα με την από 27.2.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 2ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Τετάρτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Τετάρτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 4η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 4η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 14ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.
 
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.