Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 17/27.08.2015

Δ.Σ. 17/27.08.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης/27.8.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2015 – 30.6.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνει: . Την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. . Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. . Τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για την περίοδο 1.1.2015 – 30.6.2015, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

                                                                               ---------- . ----------Θέμα: Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Μέση Τάση και τη Χαμηλή Τάση, για τη διετία 2015 (γ’ τετράμηνο) – 2016.Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Μέση Τάση και τη Χαμηλή Τάση για τη διετία 2015 (γ’ τετράμηνο) – 2016. Συγκεκριμένα, η νέα τιμολογιακή πολιτική περιλαμβάνει:Α. Νέο Εταιρικό Τιμολόγιο για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και Ομίλους που έχουν πανελλαδικά πολλά και διαφορετικά σημεία εξυπηρέτησης των πελατών τους, με εφαρμογή από 1ης Σεπτεμβρίου 2015.Β. Πελάτες Μέσης Τάσης: Επέκταση των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμολογίων που αφορούν μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με ετήσιες καταναλώσεις ανά παροχή άνω των 13 GWh και στις παροχές με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10 GWh και μείωση των υπόλοιπων τιμολογίων της Μέσης Τάσης με εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2015.Γ. Επαγγελματίες πελάτες Χαμηλής Τάσης: Μείωση του τιμολογίου Γ22 για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με ισχύ μεγαλύτερη από 25KVA με εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2015.Δ. Επιβράβευση συνεπών οικιακών πελατών με επιστροφή του διπλάσιου της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για το έτος 2016, σε όσους έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του έτους 2015.                                                                             ---------- . ----------

 

Θέμα: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016.Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη πολιτική προμήθειας υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2016.

                                                                              ---------- . ----------Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας των μισθωτών, ΖΔΡΑΒΟΥ Κλεοπάτρας του Κων/νου (Α.Μ.Π.: 72752) και ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π.: 52795).Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ημερών στη μισθωτή ΖΔΡΑΒΟΥ Κλεοπάτρα (Α.Μ.Π.:72752) και ενενήντα (90) ημερών στο μισθωτό ΔΗΜΟ Γεώργιο (Α.Μ.Π.:52795), λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον.                                                                         ---------- . ----------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.