Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14/07.07.2015

Δ.Σ. 14/07.07.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 14ης/7.7.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Θέμα:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2 εκατομμυρίων Τουρκικών Λιρών της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi. 
 

Θέμα: Εφαρμογή του υπ’ αριθ. 1227/2011 Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, συμμόρφωση ΔΕΗ Α.Ε., λήψη εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κίνηση των διαδικασιών για τη συμμόρφωση της ΔΕΗ Α.Ε. με τον Κανονισμό REMIT και εξουσιοδότησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο να λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και διαδικαστικά μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιχείρησης που απορρέουν από τον εν λόγω Κανονισμό, περιλαμβανόμενης της σύναψης συμφωνιών με άλλους φορείς να ενεργούν για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., σε σχέση με τον οργανισμό ACER. 
 

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας των μισθωτών, ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π. 52795) και ΒΟΛΤΣΙΔΗ Λάζαρου του Αριστοκράτη (Α.Μ.Π. 86653). 
 
 Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) ημερών σε έκαστο των μισθωτών, ΔΗΜΟΥ Γεωργίου (Α.Μ.Π.: 52795) και ΒΟΛΤΣΙΔΗ Λάζαρου (Α.Μ.Π.: 86653). 
 

Θέμα : Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος από τα ΕΛΤΑ Α.Ε..
Τροποποίηση και επέκταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος (2015). 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση όρων και την επέκταση ισχύος της από 30.4.2015 σύμβασης, για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ), κατ’ εφαρμογή όρου της, για ένα (1) επιπλέον έτος (2015). 
 
 
Θέμα: Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
 Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΔΕΗ Α.Ε., σε εφαρμογή του Ν.4320/2015 (άρθρο 1) περί λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 
 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠ-Μ/6183381/3.11.2004 για τη μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς σταθμούς.
- Διευθέτηση διαφοράς με τον Οίκο «ΟΚΑΡΙΝΑ ΝΑΒΙΓΚΕΪΣΟΝ Ν.Ε.». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παύση οποιασδήποτε περαιτέρω διεκδίκησης της Επιχείρησης έναντι του Οίκου «ΟΚΑΡΙΝΑ ΝΑΒΙΓΚΕΪΣΟΝ Ν.Ε.» σε σχέση με την επισκευή του αγωγού πετρέλευσης στον ΑΣΠ Πάρου και την επιστροφή στον Οίκο του παρακρατούμενου έναντι αυτής τμήματος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
  

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-602301/11.4.2014 για την προμήθεια μεταφορικών – ελαστικών ιμάντων μηχανημάτων και ταινιόδρομων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής και συναφών υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-602301/11.04.2014, για την προμήθεια μεταφορικών - ελαστικών ιμάντων μηχανημάτων και ταινιόδρομων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής, και την ανάθεση της προμήθειας, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, SEMPERTRANS BELCHATOW SPOLKA Z.O.O. , ContiTech IMAΣ A.E., ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε. και SOCIETA ITALIANA GOMMA S.P.A. έναντι συνολικού τιμήματος 63.430.082,85 Ευρώ. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5346311/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,7 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5346311/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,7 × 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346311/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 13.406.423 Ευρώ. 


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5326302/2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 Χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».
Χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 Χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου» της σύμβασης αριθ. 5326302/2012 κατά σαράντα ένα (41) ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 


                                                       ------------------------------------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.