Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/16.06.2015

Δ.Σ. 12/16.06.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/16.6.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Θέμα:
Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ 11 52 131 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης-Μονάδα ΙΙΙ».
- Αποτελέσματα Φιλικού Διακανονισμού που αφορά την επίλυση διαφωνιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου σχετικών με την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου. 
 
Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Φιλικού Διακανονισμού που αφορά στην επίλυση διαφωνιών μεταξύ ΔΕΗ A.E. και Αναδόχου, σχετικών με την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης-Μονάδα ΙΙΙ». 
 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2014.015/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 17.787.500 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2014.015/ΛΚΔΜ και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 18.340.500 Ευρώ. 
 
 
Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδριώτη Γεώργιο, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 23.6.2015 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών. 
 
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 
 
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 
 
 
Θέμα : Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδριώτη Γεώργιο, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 26.6.2015 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως και 31.12.2014. 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015. 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 
 
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 
  

Θέμα: Προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων για κάλυψη από το τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων και την κάλυψη αυτής από το τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης. 
 
 
Θέμα: Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τον οποίο προβλέπονται πολύ ευνοϊκοί όροι ρύθμισης για την εξόφληση των συσσωρευμένων οφειλών νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τόσο ως προς το πλήθος των δόσεων, όσο και ως προς το ύψος του ποσού που καταβάλλεται αρχικά για τη σύναψη διακανονισμού, έτσι ώστε να υπάρχει σημαντική οικονομική διευκόλυνση σε όλες τις περιπτώσεις.

Ο νέος Κανονισμός διαθέτει ευελιξία για την καλύτερη και αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών πελατών, προσβλέπει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των διακανονισμών και οριοθετεί σαφώς το πλαίσιο εφαρμογής του σε περιπτώσεις μη τήρησης του διακανονισμού από τον πελάτη. 
 
 
Θέμα: Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2015. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2015 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών και το Πλάνο Ελέγχου της ΔΕΕ της τριετίας 2015-2017 για τον έλεγχο των Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 
 
Θέμα: Διευθέτηση του θέματος κάλυψης των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ σε οχήματα μεταφοράς βρεφών και νηπίων. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αφενός τη μερική ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 113/10.11.2014 με την εξαίρεση της παραχώρησης στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ επιβατικού οχήματος μικτής χρήσης, αφετέρου, την αγορά, μέσω ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού από κοινού με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τριών καινούργιων οχημάτων από τη ΔΕΗ Α.Ε. και ενός από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη μεταφορά βρεφών και νηπίων και τη δωρεά αυτών εν συνεχεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ. 
 

Θέμα: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc».
- Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc» και την εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε αυτήν, προκειμένου να εγκριθούν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του SPV για το 2014 και να οριστούν δύο νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV. 
 
 
Θέμα: Αλλαγή συμβατικού δείκτη αναπροσαρμογής Παλαιά σίδερα («Α» Basic Scrap) με κωδικό ΔΕΗ 2095. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την αντικατάσταση του δείκτη με Κωδικό ΔΕΗ 2095 Παλαιά σίδερα Ferrous Scrap (STEEL Scrap A Basic Scrap U.K. Ferrous Scrap Index) από τον Μάιο του 2011, με τον νέο δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, που δημοσιεύεται στο Metal Bulletin.

2. Τη δημοσίευση των τιμών του νέου δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, στο Μηνιαίο Δελτίο Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών, με τον ίδιο κωδικό, ήτοι κωδικό ΔΕΗ 2095.

3. Την τροποποίηση του όρου «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ» των συμβάσεων που περιλαμβάνουν στον τύπο αναπροσαρμογής τιμών το δείκτη με κωδικό ΔΕΗ 2095 (Παλαιά σίδερα). 
 
 
 
 
 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.