Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/28.05.2015

Δ.Σ. 11/28.05.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/28.5.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2015 – 31.3.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2015 – 31.3.2015 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), οι οποίες περιλαμβάνουν:

1.1. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
1.2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως
1.3. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
1.4. Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών
1.5. Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
1.6. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

2. Τα στοιχεία και πληροφορίες που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 
 
Θέμα: Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2015.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2015. 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5346310/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5346310/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346310/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 14.487.600 Ευρώ. 

Θέμα : Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ». 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμπληρωματική απαλλοτρίωση έκτασης 459 τ.μ. για 3 βάσεις πύργων και τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 1.644 μ. και πλάτους 40 μ. για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ».

Επιπλέον, εξουσιοδότησε στο εξής, το Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, να εγκρίνει την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες του μη διασυνδεμένου δικτύου υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον το εκτιμώμενο ύψος δαπάνης δεν ξεπερνά το ποσόν των 100.000 Ευρώ. 
 
Θέμα: Έγκριση απόσπασης των μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε., ΜΑΤΣΗ Ευγενίας του Δημητρίου (Κατηγ./Ειδικ. ΔΟ2/Α – Α.Μ.Π.: 76065) και ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίας του Ηλία (Κατηγ./Ειδικ. ΔΟ2/Α – Α.Μ.Π.: 95010), στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ. 
 
Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόσπαση των παραπάνω δύο (2) μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ, κατ΄εφαρμογή των οριζομένων στο Ν. 4203/2013 (άρθρο 18). 
 
Θέμα: Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το θάνατο του Δημητρίου Παπαμαντέλλου, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με το θάνατο του Δημητρίου Παπαμαντέλλου, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης το εξής ψήφισμα: 
 
                               «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

                                                             Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 28.5.2015 αναφορικά με το θάνατο του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ

                                                            Ψ η φ ί ζ ε ι

1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της ΔΕΗ Α.Ε. στην οικογένειά του. 
2. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ως εξής: 
2.1. Για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS το ποσόν των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ και 
2.2. Για την ενίσχυση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης το ποσόν των χιλίων (1.000) Ευρώ. 
3. Να κοινοποιηθεί το παρόν ψήφισμα σε όλο το προσωπικό της Επιχείρησης.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

                                                                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
                                                                       Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος » 
 

Θέμα : Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γούτσο Σταύρο, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 16 Ιουνίου 2015 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. 
 
 
Θέμα : Σύγκληση της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ισχύοντα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ 58/28.5.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης : 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 έως 31.12.2014) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. 
  
                              ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 24ης Ιουνίου 2015, ημέρας Τετάρτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24ης Ιουνίου 2015, ημέρας Τετάρτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
 
    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 512), το αργότερο την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 9ης Ιουλίου 2015, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η ) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 10η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.


                                                                                        Αθήνα, 28 Μαΐου 2015  
                                                                                       Το Διοικητικό Συμβούλιο » 
 
Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-51814087/15.12.2014 με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση ¨με το κλειδί στο χέρι¨ δύο καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων ανοιχτού κύκλου, με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO), εκ των οποίων η πρώτη ισχύος από 11 έως 15 MW, σε συνθήκες ISO, στον ΑΣΠ Μυκόνου και η δεύτερη 11 έως 20 MW, σε συνθήκες ISO, στον ΑΣΠ Πάρου.
Επικύρωση αποτελεσμάτων Διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις μετά από προηγούμενη προκήρυξη και ανάθεση της προμήθειας δύο Αεριοστροβίλων. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση ¨με το κλειδί στο χέρι¨ δύο καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων τύπου TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 13.060 KW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) εκ των οποίων μία στον ΑΣΠ Πάρου και μία στον ΑΣΠ Μυκόνου, έναντι συνολικού τιμήματος 16.478.200 Ευρώ. 
 
 
 
                                                           -----------------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.