Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 10/12.05.2015

Δ.Σ. 10/12.05.2015


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης/12.5.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα:
- Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 22.4.2015 παραίτηση του κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη (Μη Εκτελεστικό Μέλος) από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2016.

2. Όπως, μετά τα πιο πάνω και επιβεβαιώνοντας και επαναλαμβάνοντας την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 29/21.4.2015, που αφορά τη συγκρότησή του σε Σώμα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως: 
 
2.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018. 
 
2.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 
2.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015. 
 
2.4. Γούτσος Σταύρος του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 
2.5. Θωμόγλου Παύλος του Κοσμά, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2015. 
 
2.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016. 

2.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 
2.8. Πραμμαντιώτης Παναγιώτης του Αποστόλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 
2.9. Ταυρής Φίλιππος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 
2.10. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 27.5.2016. 
 
2.11. Χατζηαθανασίου Βασίλειος του Στεφάνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 29.6.2016. 
 

Θέμα: Χρηματοδότηση έργων και μελετών για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του πίνακα των προς χρηματοδότηση έργων και μελετών για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου), που είχε εγκριθεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 207/14.9.2010. 


Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2015.
- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 4/15.1.2015.
- Κατάργηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/17.7.2013.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 4/15.1.2015, όσον αφορά τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ για το έτος 2015. 


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-52114085/10.12.2014 για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε..
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-52114085/10.12.2014 και την ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 21.390.000 Ευρώ, για το έτος 2015, με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για παράτασή της κατά ένα έτος επιπλέον. 


Θέμα : Οφειλή εισφοράς σε χρήμα της με αριθ. Μ10/2011 Μεμονωμένης Πράξης εφαρμογής στην περιοχή Ελαιώνα – Δήμου Αιγάλεω. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή του ποσού των 7.222.856,63 Ευρώ στο Δήμο Αιγάλεω για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων δόσεων και προσαυξήσεων που βεβαιώθηκαν με τις πράξεις επιβολής εισφορών σε χρήμα, με συμψηφισμό του ποσού των 4.832.091,09 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου κυριότητας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στα ακίνητα, με τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.

και

εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως :

- Προχωρήσει στην καταβολή του ανωτέρω ποσού όταν αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγάλεω προκειμένου να μην υπάρξουν οι αναφερόμενες στη σχετική εισήγηση εμπλοκές.

- Διαπραγματευτεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγάλεω σχετικά με τα προτεινόμενα στην κοινή επιστολή ΔΕΗ Α.Ε./ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 
 
 
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΟΡ-200302/21.10.2013, για την προμήθεια τριάντα (30) προωθητών γαιών ερπυστριοφόρων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΟΡ-200302/21.10.2013 και την ανάθεση της προμήθειας τριάντα (30) προωθητών γαιών ερπυστριοφόρων μαζί με παρελκόμενα, βιβλία, διαγνωστικά εργαλεία, ανταλλακτικα και εκπαίδευση συνολικής αξίας 12.680.358,32 Ευρώ, στο μειοδότη Οίκο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τη προσφορά του Οίκου. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-602402/7.4.2014 για την προμήθεια Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων Ταινιόδρομων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης μετά των αντιστοίχων υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-602402/7.4.2014 για την προμήθεια Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων Ταινιόδρομων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης μετά των αντιστοίχων υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους και την ανάθεση της προμήθειας στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 9.295.514,34 Ευρώ. 
 

Θέμα: Μίσθωση ακινήτων του ΛΚΔΜ. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων στις αποκατεστημένες περιοχές των ορυχείων, ιδιοκτησίας ΛΚΔΜ της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς διαγωνισμό ύστερα από δημόσια πρόσκληση για λόγους εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Επιχείρησης καθώς και το σύστημα μοριοδότησης για την εκμίσθωση. 
 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 5346308/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 M3 στ. υπερκείμενων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5346308/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 M3 στ. υπερκείμενων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346308/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 13.120.000 Ευρώ. 
 

Θέμα : Διαγωνισμός αριθ. 5346309/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 5346309/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 5346309/2014 και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα 8.544.000 Ευρώ. 
 

Θέμα : Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε.. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, εκ των Μελών του, ως Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας τους κ.κ.:

Ανδριώτη Γεώργιο του Αντωνίου,

Θωμόγλου Παύλο του Κοσμά και

Ταυρή Φίλιππο του Νικολάου. 
 
 
Θέμα : Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε, εκ των Μελών του, τους κ.κ., Σταύρο Γούτσο και Παναγ. Πραμμαντιώτη, ως τακτικό και αναπληρωματικό Μέλος, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το μέχρι 31.12.2016 χρονικό διάστημα. 
  

Θέμα : Έγκριση Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμ. Παναγιωτάκη.
– Εξουσιοδότηση για την υπογραφή αυτής, για λογαριασμό της Εταιρείας, στο Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γεώργιο Δαμάσκο. 
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γεώργιο Δαμάσκο, για την υπογραφή, για λογαριασμό της Εταιρείας, της πιο πάνω Σύμβασης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη. 
 
 


                                                      ----------------------------  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.